Spreeuwen

ORDE PASSERIFORMES Zangvogels

Spreeuwen

Familie Sturnidae. 

We kennen hier vele geslachten waaronder de Aplonis, Basilornis, Cinnyricinclus, Lamprotornis, Spreo, Mino, Onychognathus, Sarcops, Scissirostrum, Sturnus en Leucopsar.

Spreeuwen komen over de gehele wereld voor. Het zijn makkelijke en vaak kleurige vogels die goed tegen ons klimaat kunnen. Ze vragen een eenvoudige verzorging. Sociaal gezien moeten ze in paren of met meerdere worden gehouden. Met veel soorten wordt regelmatig gefokt. Ze zijn nieuwsgierig en brutaal. Spreeuwen broeden in holten en leggen 3 tot 6 eieren. In de broedperiode zijn ze agressief. De grotere soorten moeten natuurlijk niet bij te kleine vogels worden samen gehouden. Spreeuwen eten zowel insecten als fruit en bessen. De Balispreeuw is wel zeer bijzonder omdat deze soort uitsluitend op Bali voorkomt en zeer streng beschermd wordt. De soort laat zich gemakkelijk verjagen. Er leven nu meer Balispreeuwen in gevangenschap dan in hun natuurlijke omgeving.

Een familie van vogels die oorspronkelijk alleen in de Oude Wereld voorkomen, maar door de mens overgebracht naar Australië en Amerika. Bijvoorbeeld de Europese spreeuw is rond 1900 al overgebracht naar de Verenigde Staten en de Herdermaina naar Australië, Zuid Afrika en diverse eilanden.  

Spreeuwen zijn sociaal levende vogels, voor een deel ook in de broedtijd. Hun vlucht is snel en goed. De spreeuwen uit gematigde streken trekken voor een deel in de winter weg, soms in reusachtige zwermen. Vele spreeuwen gedragen zich luidruchtig en kwetteren zowel in de vlucht als bij het rusten onophoudelijk. Hoewel het boomvogels zijn, foerageren zij vaak op de grond. Het voedsel bestaat uit geleedpotigen, waarvan vooral de larven, wormen, weekdieren, enz. Soms ook eieren en jonge vogels, kikkers, hagedissen e.d. Daarnaast voeden zij zich ook volop met bessen, vruchten en allerlei zaden. Als verdelgers van sprinkhanen en muggenlarven, van voor de land - en bosbouw schadelijke insecten en parasieten zijn spreeuwen welkome gasten. Echter niet als ze de fruitbomen van bijvoorbeeld kersen, appels, druiven e.d. komen plunderen.

De meeste spreeuwen zijn holenbroeders, gewoonlijk vinden wij de nesten in boomholten, rots - en muurholten, minder vaak echter op de grond. Sommige soorten maken nesten die lijken op die van wevervogels. Bijvoorbeeld de Aziatische glansspreeuw - Aplonis panayensis die zich al meerdere malen in volières heeft voortgeplant.

Vele soorten broeden in kolonies, een bekende koloniebroeder is de Molonetispreeuw die regelmatig gefokt wordt.

Als nestmateriaal gebruiken zij vaak diverse grassen en vezels, groene bladeren, vaak wordt het nest gevoerd met veertjes en dierenhaar.

De meeste spreeuwensoorten die bij ons gehouden worden zijn tevreden met een ruime beplante goed beschutte buitenvolière voorzien van een matig verwarmde binnenvolière.

Met een prima ijzerarm universeelvoer of vruchtenpaté, aangevuld met wat fruit en diverse soorten levend voer komen de meeste spreeuwensoorten regelmatig bij de vogelliefhebbers tot voortplanting.

Wel moet vermeld worden, dat het geen vogels zijn die je bij kleinere vogels kan huisvesten, ook meerdere soorten bij elkaar is niet altijd aan te bevelen.

Alle hier onder afgebeelde en beschreven spreeuwensoorten hebben zich al regelmatig in volières voortgeplant.

 


PAGODESPREEUW - Sturnus pagodarum - Black-headed Starling
Pagodespreeuw - Sturnus pagodarum

Deze 20 cm metende spreeuw komt van oorsprong uit Afghanistan, India en Sri Lanka.

De vogels zijn daar zeer algemeen en komen zowel in het open veld als in de nederzettingen voor. Behalve een aantal krassende geluiden, kan de vogel ook melodieuze fluittonen laten horen, daarbij is hij een goede imitator.

Het geslachtsverschil is bij volwassen vogels vrij goed te zien aan de kuif, bij de man loopt deze ver de nek in, bij het vrouwtje is de kuif aanzienlijk korter.

 


HERDERMAINA -  Acridotheres tristis - Common Mynah
Herdermaina - Acridotheres tristis

Herdermaina's komen van oorsprong uit Afghanistan, India en Zuidoost Azië. Zij zijn ingevoerd in Zuid Afrika, Australië, Nieuw Zeeland en Maleisië.

De lengte bedraagt ongeveer 23 cm, het vrouwtje is kleiner.

In zijn woongebied vervangt deze maina onze spreeuw. Hij is zeer algemeen en vrijwel overal te vinden. Met snelle pasjes lopen de vogels onder voortdurend knikken met de kop over het grasland op zoek naar voedsel. Hij pikt voornamelijk sprinkhanen en insecten uit het gras en soms van vee. Ook de mesthopen stropen zij af op zoek naar een lekker hapje.

's Nachts verzamelen zij zich in hoge slaapbomen, hierbij maken zij een vreselijk lawaai.

 


GROTE BEO - Gracula religiosa - Greater Hill Mynah.
Grote beo - Gracula religiosa.jpg

Herkomstig uit Maleisië, Sumatra, Java, Bali en omliggende eilanden.

Het formaat is ongeveer 30 cm. Er zijn 10 ondersoorten bekend waarvan geringe formaat en kleurafwijkingen vertoond worden.

Grote beo's leven in de oerwouden en houden zich graag in rotsige streken op.

Ze voeden zich met insecten en vruchten. Deze vogels leven paarsgewijs en nestelen in holle bomen. Ook van deze beo's zijn diverse fokresultaten bekend. Ze zijn alleen te houden samen met grote vogels.

 


DUMONT' S SPREEUW  of  PAPOEA BEO - Mino dumontii - Yellow-faced Mynah.
DUMONT' S SPREEUW  of  PAPOEA BEO - Mino dumontii

Deze vogels (23 - 26 cm), komen behalve op Nieuw Guinea voor op de Papoea - en Aroe-eilanden, hij wordt daar "tentelare" genoemd.

Als u goed kijkt lijkt het erop dat er allemaal kleine ruipuntjes te zien zijn. Dit is echter niet het geval, in de nek is duidelijk een kraag te zien van witte puntjes aan de uiteinden van de nekveren. Dit krijgen de vogels pas op een leeftijd van 4 - 5 jaar.

De levenswijze is gelijk aan andere beo- achtigen, zij leven graag in hoge bomen en maken ook hun nest in boomholten.

 


MOLONETISPREEUW - Scissirostrum dubium -  Grosbeak Starling.
MOLONETISPREEUW - Scissirostrum dubium

Molonetispreeuwen (17 - 21 cm) komen endemisch voor op Sulawesi, daar leven zij voornamelijk in de lager gelegen delen van het eiland, tot maximaal zo'n 100 meter hoogte. In dat gebied komen ze wijdverspreid en zeer algemeen voor. Soms zelfs in zeer grote aantallen. Ze leven aan de bosranden en in licht bebost terrein; in de dichte bossen komen ze niet voor.

Molonetispreeuwen zijn echte koloniebroeders, Soms leven er wel 100 paren in één nestboom, op ongeveer 10 meter boven de grond.

Opvallend bij deze vogel is de grote dikke zware snavel. Met deze sterke snavel weten de vogels, tamelijk zachte boomstammen met een nestholte uit te graven.

De molonetispreeuw eet hoofdzakelijk vruchten. In de broedtijd zoekt hij echter insecten, nodig voor de ontwikkeling van de eieren en het voeren van de jongen.

 

LELSPREEUW - Creatophora cinerea - Wattled Starling.
LELSPREEUW - Creatophora cinerea

Deze aparte spreeuwensoort (21 cm) komt voor in geheel Oost - en Zuid Afrika in grote zwermen op savanneachtige terreinen. Zijn aanwezigheid is vooral afhankelijk van het aanbod van levend voedsel, vooral sprinkhanen zijn voor deze vogels van groot belang. In de sprinkhanentijd komen deze vogels tot voortplanting, zij zijn niet gebonden aan een bepaalde voortplantingstijd. Naast de sprinkhanen worden ook insecten, vooral termieten graag gegeten. Behalve insecten worden diverse soorten vruchten genuttigd.

In de beschutting van doornstruiken bouwen deze koloniebroeders overdekte grote kogelvormige nesten van takjes en stokken; in de bomen liggen de nesten soms zo dicht bij elkaar, dat de vogels die midden in de kolonie broeden, slechts met moeite hun nest kunnen bereiken.

In de broedtijd komen  er op kop de vlezige zwarte huidlappen, wat wel een bijzonder aanblik geeft. De pop heeft dit niet, wel komen er aan de kop dan naakte geelachtig gekleurde strepen voor, speciaal aan de keel.

 


AMETHIST GLANSSPREEUW - Cinnyricinclus leucogaster - Violet Starling.
AMETHIST GLANSSPREEUW - Cinnyricinclus leucogaster AMETHIST GLANSSPREEUW pop - Cinnyricinclus leucogaster

Bij deze vogels is een duidelijk geslachtsonderscheid waarneembaar, het mannetje is prachtig violet gekleurd met een witte onderkant, terwijl het vrouwtje aan de bovenzijde bruinachtig is en aan de onderzijde donker gestreept op een witte onderzijde.

Vooral in wouden en open bossen van Noordwest Afrika  en Senegal komt deze spreeuw van 19 cm in vrij grote vluchten voor. Als de vruchten in de bomen rijp zijn of als de termieten gaan zwermen treft men ze in grote getale aan. Hun vlucht is snel en recht en ze jagen vaak achter insecten aan.

 


DRIEKLEURGLANSSPREEUW - Lamprotornis superbus - Superb Starling.
DRIEKLEURGLANSSPREEUW - Lamprotornis superbus

Deze bekende glansspreeuwen (20 cm) komen van oorsprong uit Zuidoost Soedan tot Somalië en Tanzania. Daar komen ze in grote vluchten voor in de directe omgeving van nederzettingen. Ze lopen door het grasveld op zoek naar vele insecten, op akkers en in tuinen ruimen ze vele schadelijke insecten op.

Hun nesten bouwen ze in het dichte struikgewas, in boomholten en tussen rotsen. Vaak nemen ze verlaten nesten van andere vogels in beslag.

De man voert een soort balts op, waarbij hij op de grond kleine sprongen uitvoert met hangende vleugels.

Het is bekend dat deze spreeuwen in grote families leven, jonge vogels worden gezamenlijk door ouders en oudere jongen groot gebracht.

 


ROODVLEUGELSPREEUW - Onychognathus morio - African Red-winged Starling.
ROODVLEUGELSPREEUW - Onychognathus morio

De Roodvleugelspreeuw ( 27 cm) is de bekendste soort in de bovenloop van de Niger tot Noordoost Afrika en vandaar tot de Kaapprovincie.

Hij broedt in rotsspleten en op gebouwen, als nestmateriaal gebruiken zij naast kokosvezels, hooi, stro, boomworteltjes en bladeren, ook veel modder om het nest te verstevigen.

Zij voeden zich hoofdzakelijk met vruchten en insecten.

Bij deze vogels is kleurverschil waarneembaar. De pop is grijzer van kleur en dan vooral aan de kop evenals de jongen.

 


PURPERGLANSSPREEUW - Lamprotornis purpureus - Purple Glossy Starling.
PURPERGLANSSPREEUW - Lamprotornis purpureus

Een glansspreeuw die vooral opvalt door zijn goudgele ogen en zijn prachtige glanzende purperblauwe bevedering. De lengte bedraagt 26 cm, het popje is iets kleiner vooral aan de kop. Van oorsprong komen deze vogels uit Senegal, Kameroen, Oeganda en Kenia.

Buiten de broedtijd trekken zij daar in grote vluchten van de ene plaats naar de andere op zoek naar vruchtendragende bomen. Vaak zoeken ze ook voedsel op de grond, meestal insecten.

Met grote sprongen bewegen ze zich voort. 's Avonds zoeken de vogels in rietvelden of in grote, dicht bebladerde bomen hun slaapplaats op onder zeer veel lawaai. De vogels hebben de merkwaardige gewoonte indringers met uitgestrekte halzen en opzij gedraaide koppen gade te slaan.

De vogels hebben behoefte aan een grote volière, daar ze vooral s' morgens veel vliegen. De beplanting moet dicht zijn, omdat ze overdag een plaatsje tussen het groen zoeken.

 


KONINGSGLANSSPREEUW - Cosmopsarus regius - Golden-breasted Starling.
KONINGSGLANSSPREEUW - Cosmopsarus regius

Een van de mooiste spreeuwensoorten is deze 34 cm metende Koningsglansspreeuw waarbij het vrouwtje een iets kortere staart bezit.

Van oorsprong komen deze vogels uit Zuid Ethiopië, Zuid Somalië en Kenia.

In droge streken met verspreide bomen komen deze vogels in groepjes voor. Op sommige plaatsen zijn ze erg schuw, op andere nogal tam. Ze voeden zich met vruchten, insecten en zaden.

Hun roep is schel en hees, soms worden er zachtere fluittonen gehoord.

De vogels zijn zeer gevoelig voor vocht en kou en moeten het grootste deel van het jaar binnen gehouden worden, omdat de vogels uit droge streken komen is het echter niet raadzaam echter om ze in een vochtige plantenkas te huisvesten.

De volière moet op de zon liggen, een goed doorlatende bodem van zand hebben en de vogels moeten altijd toegang hebben tot een ruim overdekt verblijf, dat verwarmd kan worden.

 


FISCHERS GLANSSPREEUW - Lamprotornis fischeri - Fisher's Starling
FISCHERS GLANSSPREEUW - Lamprotornis fischeri

Dit is weer een Afrikaanse spreeuw, die niet zo erg vaak voorkomt in onze volières. Laat staan het kweken ermee. Volgens onze informatie is het recentelijk als een van de weinige gelukt bij Dhr. J. Datthijn. Op de foto ziet de moeder met 3 jongen.  Let op de ogen en de snavel. De vogel is ongeveer 18 cm groot. Ze komen uit Zuid Ethiopië en Somalië tot Oos Kenia en Noord Tanzinia. We vinden ze voornamelijk op droge open landschappen met veel Acacia's. Van grassen maken ze mooi overkoepeld nest met een zijdelingse ingang en zijn gevoerd met zachte veren. Het legsel bestaat uit maximaal 6 eitjes. Koloniebroed werd bij deze spreeuwen meerdere malen geconstateerd. Meerdere vogels voerden het zelfde nest met jongen en zelf dezelfde vogel werd opgemerkt bij verschillende nesten. Dus echt broeden in coöperatie.

BALISPREEUW - Leucopsar rothschildi - Rothschild's Mynah, Bali Starling, or Bali Mynah
Balispreeuw - Leucopsar rothschildi 

Spreeuw - Sturnus vulgaris - Common starling
Spreeuw - Sturnus vulgaris 

Kroonmaina - Ampeliceps coronatus - Golden-crested Myna
Kroonmaina - Ampeliceps coronatus

Mandarijnspreeuw - Sturnia sinensis - White-shouldered Starling
Mandarijnspreeuw - Sturnia sinensis

Sturnidae Starlings Spreeuwen
Acridotheres albocinctus Collared Myna Witkraagmaina
Acridotheres burmannicus Vinous-breasted Myna Jerdon maina of Jerdons spreeuw
Acridotheres burmannicus burmannicus    
Acridotheres burmannicus leucocephalus    
Acridotheres cinereus Pale-bellied Myna Bleekbuikmaina
Acridotheres cristatellus Crested Myna Kuifmaina
Acridotheres cristatellus brevipennis    
Acridotheres cristatellus cristatellus    
Acridotheres cristatellus formosanus    
Acridotheres fuscus Jungle Myna Jungle-maina
Acridotheres fuscus fumidus    
Acridotheres fuscus fuscus    
Acridotheres fuscus mahrattensis    
Acridotheres fuscus torquatus    
Acridotheres ginginianus Bank Myna Oevermaina
Acridotheres grandis Great Myna Grote maina
Acridotheres javanicus White-vented Myna Javaanse maina
Acridotheres melanopterus Black-winged Myna Zwartvleugelmaina
Acridotheres melanopterus melanopterus    
Acridotheres melanopterus tertius    
Acridotheres melanopterus tricolor    
Acridotheres tristis Common Myna Herdermaina of Treurmaina
Acridotheres tristis melanosternus    
Acridotheres tristis tristis    
Agropsar philippensis Red-cheeked Starling Roodwangspreeuw
Agropsar sturninus Purple-backed Starling Daurische spreeuw
Ampeliceps coronatus Golden-crested Myna Kroonmaina
Aplonis atrifusca Samoan Starling Samoa-purperspreeuw
Aplonis brunneicapillus White-eyed Starling Witoogpurperspreeuw
Aplonis cantoroides Singing Starling Orpheuspurperspreeuw
Aplonis cinerascens Rarotonga Starling Rarotongapurperspreeuw
Aplonis crassa Tanimbar Starling Tanimbarpurperspreeuw
Aplonis dichroa Makira Starling San Cristobal-purperspreeuw
Aplonis feadensis Atoll Starling Atolpurperspreeuw
Aplonis feadensis feadensis    
Aplonis feadensis heureka    
Aplonis grandis Brown-winged Starling Grote purperspreeuw
Aplonis grandis grandis    
Aplonis grandis macrura    
Aplonis grandis malaitae    
Aplonis insularis Rennell Starling Rennell-eiland purperspreeuw
Aplonis magna Long-tailed Starling Langstaartpurperspreeuw
Aplonis magna brevicauda    
Aplonis magna magna    
Aplonis metallica Shining Starling Violette purperspreeuw
Aplonis metallica circumscripta   Damarpurperspreeuw
Aplonis metallica inornata    
Aplonis metallica metallica    
Aplonis metallica nitida    
Aplonis metallica purpureiceps    
Aplonis minor Short-tailed Starling Kleine purperspreeuw
Aplonis mysolensis Moluccan Starling Molukse purperspreeuw
Aplonis mystacea Yellow-eyed Starling Mimikappurperspreeuw
Aplonis opaca Micronesian Starling Micronesische purperspreeuw
Aplonis opaca aenea    
Aplonis opaca anga    
Aplonis opaca guami    
Aplonis opaca kurodai    
Aplonis opaca opaca    
Aplonis opaca orii    
Aplonis opaca ponapensis    
Aplonis panayensis Asian Glossy Starling Maleise purperspreeuw
Aplonis panayensis affinis    
Aplonis panayensis albiris    
Aplonis panayensis alipodis    
Aplonis panayensis altirostris    
Aplonis panayensis enganensis    
Aplonis panayensis eustathis    
Aplonis panayensis gusti    
Aplonis panayensis heterochlora    
Aplonis panayensis leptorrhyncha    
Aplonis panayensis pachistorhina    
Aplonis panayensis panayensis    
Aplonis panayensis sanghirensis    
Aplonis panayensis strigata    
Aplonis panayensis tytleri    
Aplonis pelzelni Pohnpei Starling Ponape-purperspreeuw
Aplonis santovestris Mountain Starling Bergpurperspreeuw
Aplonis striata Striated Starling Dikbekpurperspreeuw
Aplonis striata atronitens    
Aplonis striata striata    
Aplonis tabuensis Polynesian Starling Polynesische purperspreeuw
Aplonis tabuensis brevirostris    
Aplonis tabuensis brunnescens    
Aplonis tabuensis fortunae    
Aplonis tabuensis manuae    
Aplonis tabuensis nesiotes    
Aplonis tabuensis pachyrampha    
Aplonis tabuensis rotumae    
Aplonis tabuensis tabuensis    
Aplonis tabuensis tenebrosa    
Aplonis tabuensis tucopiae    
Aplonis tabuensis tutuilae    
Aplonis tabuensis vitiensis    
Aplonis zelandica Rusty-winged Starling Vanuatu-purperspreeuw
Aplonis zelandica maxwellii    
Aplonis zelandica rufipennis    
Aplonis zelandica zelandica    
Basilornis celebensis Sulawesi Crested Myna Sulawesi-koningsspreeuw
Basilornis corythaix Long-crested Myna Molukse koningsspreeuw
Basilornis galeatus Helmeted Myna Grote koningsspreeuw
Basilornis mirandus Apo Myna Mindanao-koningsspreeuw
Cinnyricinclus leucogaster Amethyst Starling Amethistspreeuw
Cinnyricinclus leucogaster arabicus    
Cinnyricinclus leucogaster leucogaster    
Cinnyricinclus leucogaster verreauxi    
Creatophora cinerea Wattled Starling Lelspreeuw
Enodes erythrophris Flame-browed Starling Roodbrauwspreeuw
Enodes erythrophris centralis    
Enodes erythrophris erythrophris    
Enodes erythrophris leptorhynchus    
Gracula enganensis Enggano Myna Engganobeo
Gracula indica Southern Hill Myna Indiase beo
Gracula ptilogenys Sri Lanka Hill Myna Ceylonbeo
Gracula religiosa Common Hill Myna Grote beo
Gracula religiosa andamanensis    
Gracula religiosa batuensis    
Gracula religiosa intermedia    
Gracula religiosa palawanensis    
Gracula religiosa peninsularis    
Gracula religiosa religiosa    
Gracula religiosa venerata    
Gracula robusta Nias Myna Niasbeo
Gracupica contra Asian Pied Starling Eksterspreeuw
Gracupica contra contra    
Gracupica contra floweri    
Gracupica contra jalla    
Gracupica contra sordida    
Gracupica contra superciliaris    
Gracupica nigricollis Black-collared Starling Zwartkraagspreeuw
Grafisia torquata White-collared Starling Witkraagspreeuw
Hartlaubius auratus Madagascar Starling Madagaskarspreeuw
Hylopsar cupreocauda Copper-tailed Glossy Starling Koperstaartglansspreeuw
Hylopsar purpureiceps Purple-headed Glossy Starling Purperkopglansspreeuw
Lamprotornis acuticaudus Sharp-tailed Starling Pijlstaartglansspreeuw
Lamprotornis acuticaudus acuticaudus    
Lamprotornis acuticaudus ecki    
Lamprotornis albicapillus White-crowned Starling Witkruinglansspreeuw
Lamprotornis australis Burchell's Starling Grote glansspreeuw
Lamprotornis bicolor African Pied Starling Tweekleurige glansspreeuw
Lamprotornis caudatus Long-tailed Glossy Starling Groene langstaartglansspreeuw
Lamprotornis chalcurus Bronze-tailed Glossy Starling Bronsstaartglansspreeuw
Lamprotornis chalybaeus Greater Blue-eared Starling Groenstaartglansspreeuw
Lamprotornis chalybaeus chalybaeus    
Lamprotornis chalybaeus cyaniventris    
Lamprotornis chalybaeus nordmanni    
Lamprotornis chalybaeus sycobius    
Lamprotornis chloropterus Lesser Blue-eared Starling Blauwoorglansspreeuw
Lamprotornis chloropterus chloropterus    
Lamprotornis chloropterus elisabeth   Zuidelijke blauwoorglansspreeuw
Lamprotornis fischeri Fischer's Starling Fischers glansspreeuw
Lamprotornis hildebrandti Hildebrandt's Starling Hildebrandts glansspreeuw
Lamprotornis iris Emerald Starling Emeraldspreeuw
Lamprotornis mevesii Meves's Long-tailed Starling Meve's langstaartglansspreeuw
Lamprotornis mevesii benguelensis    
Lamprotornis mevesii mevesii    
Lamprotornis mevesii violacior    
Lamprotornis nitens Cape Glossy Starling Roodschouderglansspreeuw
Lamprotornis ornatus Principe Glossy Starling Principe-glansspreeuw
Lamprotornis pulcher Chestnut-bellied Starling Roodbuikglansspreeuw
Lamprotornis purpureus Purple Glossy Starling Purperglansspreeuw
Lamprotornis purpuroptera Rüppell's Glossy Starling Blauwe langstaartglansspreeuw
Lamprotornis purpuroptera aeneocephalus    
Lamprotornis purpuroptera purpuroptera    
Lamprotornis regius Golden-breasted Starling Koningsglansspreeuw
Lamprotornis shelleyi Shelley's Starling Shelley's glansspreeuw
Lamprotornis splendidus Splendid Glossy Starling Prachtglansspreeuw
Lamprotornis splendidus bailundensis    
Lamprotornis splendidus chrysonotis    
Lamprotornis splendidus lessoni    
Lamprotornis splendidus splendidus    
Lamprotornis superbus Superb Starling Driekleurige glansspreeuw
Lamprotornis unicolor Ashy Starling Grijze glansspreeuw
Leucopsar rothschildi Bali Myna Bali-spreeuw
Mino anais Golden Myna Goudborstmaina
Mino anais anais    
Mino anais orientalis    
Mino anais robertsoni    
Mino dumontii Yellow-faced Myna Papoea-maina
Mino kreffti Long-tailed Myna Bismarckmaina
Neocichla gutturalis White-winged Babbling Starling Witvleugelspreeuw
Neocichla gutturalis angusta    
Neocichla gutturalis gutturalis    
Notopholia corrusca Black-bellied Glossy Starling Zwartbuikglansspreeuw
Notopholia corrusca corrusca    
Notopholia corrusca vaughani    
Onychognathus albirostris White-billed Starling Witsnavelspreeuw
Onychognathus blythii Somali Starling Somalische spreeuw
Onychognathus frater Socotra Starling Socotra-spreeuw
Onychognathus fulgidus Chestnut-winged Starling Kastanjevleugelspreeuw
Onychognathus fulgidus fulgidus    
Onychognathus fulgidus hartlaubii    
Onychognathus morio Red-winged Starling Roodvleugelspreeuw
Onychognathus morio morio    
Onychognathus morio rueppellii    
Onychognathus nabouroup Pale-winged Starling Vaalvleugelspreeuw
Onychognathus neumanni Neumann's Starling Neumanns roodvleugelspreeuw
Onychognathus neumanni modicus    
Onychognathus neumanni neumanni    
Onychognathus salvadorii Bristle-crowned Starling Borstelkruinspreeuw
Onychognathus tenuirostris Slender-billed Starling Kaneelvleugelspreeuw
Onychognathus tristramii Tristram's Starling Tristrams spreeuw
Onychognathus walleri Waller's Starling Wallers spreeuw
Onychognathus walleri elgonensis    
Onychognathus walleri preussi    
Onychognathus walleri walleri    
Pastor roseus Rose-coloured Starling Roze spreeuw
Pholia femoralis Abbott's Starling Abbotts spreeuw
Pholia sharpii Sharpe's Starling Sharpe's spreeuw
Poeoptera kenricki Kenrick's Starling Kenricks spreeuw
Poeoptera lugubris Narrow-tailed Starling Spitsstaartspreeuw
Poeoptera stuhlmanni Stuhlmann's Starling Stuhlmanns spreeuw
Poliopsar cineraceus White-cheeked Starling Grijze Spreeuw
Poliopsar sericeus Red-billed Starling Zijdespreeuw
Sarcops calvus Coleto Kaalkopspreeuw
Sarcops calvus calvus    
Sarcops calvus lowii    
Sarcops calvus melanonotus    
Saroglossa spiloptera Spot-winged Starling Marmerspreeuw
Scissirostrum dubium Grosbeak Starling Roodstuitspreeuw
Speculipastor bicolor Magpie Starling Spiegelspreeuw
Streptocitta albertinae Bare-eyed Myna Soela-maina
Streptocitta albicollis White-necked Myna Witnekmaina
Streptocitta albicollis albicollis    
Streptocitta albicollis torquata    
Sturnia erythropygia White-headed Starling Andamanenspreeuw
Sturnia erythropygia andamanensis    
Sturnia erythropygia erythropygia    
Sturnia erythropygia katchalensis    
Sturnia malabarica Chestnut-tailed Starling Grijskopspreeuw
Sturnia malabarica blythii   Witkopspreeuw
Sturnia malabarica malabarica    
Sturnia malabarica nemoricola    
Sturnia pagodarum Brahminy Starling Pagodespreeuw
Sturnia sinensis White-shouldered Starling Mandarijnspreeuw
Sturnornis albofrontatus White-faced Starling Maskerspreeuw
Sturnus unicolor Spotless Starling Zwarte spreeuw
Sturnus vulgaris Common Starling Spreeuw
Sturnus vulgaris caucasicus    
Sturnus vulgaris faroensis    
Sturnus vulgaris granti    
Sturnus vulgaris humii    
Sturnus vulgaris minor    
Sturnus vulgaris nobilior    
Sturnus vulgaris oppenheimi    
Sturnus vulgaris poltaratskyi    
Sturnus vulgaris porphyronotus    
Sturnus vulgaris purpurascens    
Sturnus vulgaris tauricus    
Sturnus vulgaris vulgaris    
Sturnus vulgaris zetlandicus    
VOLG ONS
Op social media
@2020 SCIVV