Lidmaatschap

Het lidmaatschap bedraagt € 27,50 per kalenderjaar voor Nederlandse leden. 
Het lidmaatschap bedraagt € 32,50 per kalenderjaar voor leden woonachtig buiten Nederland.


ONS AANBOD

Voor het lidmaatschapsgeld bieden wij u: 6 Keer per jaar ons verenigingsblad “Vogelexpresse” met vele kweekverslagen. Klik hier voor Vogelexpresse 5-2014 als voorbeeld. 4 Landelijke contactdagen met in oktober de Bird Experience Oirschot met prachtig ingerichte vogelverblijven. Leden kunnen gratis gebruik maken van onze bestandsregistratie. Na een verzoek hiertoe kunt u met behulp van een “gebruikersnaam en wachtwoord” alle vogelbestanden raadplegen en zonder tussenkomst van derden contacten leggen met andere liefhebbers. Leden mogen gratis adverteren in de rubriek “Vraag en Aanbod” van ons blad Vogelexpresse. Deze service geldt ook voor onze website, die zeker een bezoekje waard is. www.vogelspeciaalclub.nl Leden hebben toegang tot oude jaargangen van Vogelexpresse, met veel interessante kweekverslagen, via het digitale Vogelexpresse archief op de website. U krijgt € 2.50 korting bij automatische incasso.


HOE WORDT U LID

Download het aanmeldingsformulier en print het uit. Vul het volledig in en plaats uw handtekening. Vervolgens kunt u het volledig ingevulde aanmeldingsformulier scannen en mailen naar de ledenadministratie. U kunt ook het volledig ingevulde aanmeldingsformulier per post sturen naar de ledenadministratie. Indien u geen gebruik maakt van een computer vraag dan per brief of telefonisch het aanmeldingsformulier aan bij de ledenadministratie.


ATTENTIE!

De contributie kan uitsluitend worden betaald via automatische incasso. In een uitzonderings situatie kan gebruik worden gemaakt van een digitale factuur of accept giro kaart, hieraan zijn administratie kosten verbonden. Informeer hierover bij de ledenadministratie. Als uw lidmaatschap ingaat na januari van het lopend jaar ontvangt u na ontvangst van uw aanmeldingsformulier een verzoek van de ledenadministratie om uw contributie eenmalig handmatig over te maken.Nadat uw contributie is bijgeschreven op onze rekening IBAN NL59 INGB 000 262 5815 bent u lid van de Speciaal Club van Insecten- en Vruchtenetende Vogels, afgekort SCIVV. Uw contributie zal daarna voor de komende jaren automatisch worden geïnd. Aspirant-leden tot de leeftijd van 16 jaar betalen € 12,50 per jaar, zij nemen deel aan de activiteiten maar hebben geen stemrecht. Zij ontvangen geen “Vogelexpresse”  indien een ouder/verzorger al lid is.


Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap kan uitsluitend worden beëindigd door schriftelijke opzegging per brief of per e-mail. Opzegging dient voor 1 december van elk jaar te geschieden. Bij beëindiging van het lidmaatschap zal geen contributie worden terugbetaald.Nadat uw bericht van beëindiging van het lidmaatschap bij de ledenadministratie is ontvangen, ontvangt u hier een bevestiging van. Na beëindiging van het lidmaatschap stopt de machtiging voor de automatische incasso.Zie verder art.10 en 11 van het huishoudelijk reglement van de SCIVV. Dit reglement kan worden geraadpleegd via onze website.
Contact:  ledenadministratie@vogelspeciaalclub.nl


Voor het buitenland  - for abroad  - für im Ausland

Het lidmaatschap bedraagt € 32,50 per kalenderjaar voor leden woonachtig buiten Nederland. Bij betaling van een automatische incasso krijgt u € 2,50 korting op uw jaarabonnement.

English

The membership fee for 2022 is 32,50€ a year. When paying by direct debit you will receive 2,50€ discount.

How to become a member
Download the application form print it out and fill it in completely. Don't forget your signature and send it by mail to the membership administration. You can also scan the completed registration form and mail it to the membership administration. Click here for the application form. If you do not have access to a computer then please ask by letter or telephonethe membership administration for an application form to be sent to you.

Attention! The membership fee can only be paid by direct debit. In an exceptional situation we may accept a digital invoice or acceptance giro card, this will incur administration costs. Check with the membership admin.  If your membership starts after January of the current year will receive the receipt of your application a request from the member administration to transfer your dues once manually. Once your fee is credited to our account IBAN NL59 INGB 000 262 5815, you are a member of the Special Club Insect and Fruit Eating Birds, abbreviated SCIVV.
Your contribution will then be charged automatically for the next few years.Prospective members under 16 years pay € 12,50 a year; they take part in the activities but have no voting rights. They receive no bird Expresse if a parent / guardian is already a member.
Termination of membership Membership can only be terminated by written notice or via e-mail. Cancellations must be made before 1 December. There is no fee refund on ending of membership. Once the notice of termination of membership is received by our membership admin, you will get a confirmation of this. After termination of the membership your direct debit to us is also terminated.
See also article 10 and 11 of the internal rules of the SCIVV. These regulations may be accessed via our website. Contact:  ledenadministratie@vogelspeciaalclub.nl

Deutsch

Die Mitgliedschaft für das Kalenderjahr 2022 beträgt für Mitglieder wohnhaft außerhalb der Niederlanden € 32,50. Bei Zahlung per Lastschrift erhalten Sie € 2,50 Rabatt.

Wie können sie Mitglied werden
Hierfür müssen sie das Anmeldeformular downloaden und vollständig ausfüllen. Drücken sie dann das Formular aus und schicken sie dieses an unsere Mitglieder Administration (ledenadministratie). Klicken Sie hier für das Anmeldeformular. Vergessen Sie Ihre Unterschrift nicht. Sie können das Formular auch scannen und uns über e Mail zukommen lassen. Sollten sie keinen Computer haben können sie das Anmeldeformular auch schriftlich bei uns anfragen.

Wichtig
Die Gebühren können nur durch automatische Inkassovollmacht bezahlt werden. In Ausnahmefällen kann über digitale Fakturierung oder accept Giro bezahlt werden. Hierfür berechnen wir extra kosten. Information hierüber bekommen sie bei unsere Mitglieder Administration.Wenn ihre Mitgliederschaft erst nach dem 15 Januar des laufenden Jahres eingeht, bekommen sie nach dem Empfang des Anmeldeformular Bericht für eine einmalige Bezahlung der Gebühren.Nach dem Empfang ihrer Gebühren auf unser Konto:IBAN NL59 INGB 000 262 5815 sind sie Mitglied unseres spezialen Clubs für Insekten- und Obstessenden Vögel SCIVV.
In den folgenden Jahren werden die Gebühren über automatische Inkassovollmacht eingezogen. Kündigen der Mitgliederschaft Dies ist nur möglich durch schriftliche Kündigung über Brief oder E-Mail. Die Beendigung der Mitgliedschaft muss vor de 1 Dezember des laufenden Jahres geschehen. Nach der Kündigung der Mitgliedschaft wird keine Rückgabe der Gebühren erfolgen.
Sobald wir ihre Kündigung empfangen haben bekommen sie eine schriftliche Bestätigung. Nach der Kündigung verfällt ihre Mitgliederschaft und auch die automatische Inkassovollmacht.Sieh weiter art, 10 und 11 von Reglement SCIVV . Die Reglemente sind einzusehen auf unserer Website. Kontakt:  ledenadministratie@vogelspeciaalclub.nl
Voor verdere vragen over lidmaatschap of contributie kunt u contact opnemen via de Contact pagina om een e-mail te sturen.
Please contact us via the contact page to send an email for further questions about membership or dues.
Bitte kontaktieren Sie uns über die Kontaktseite eine E-Mail für weitere Fragen zur Mitgliedschaft und Beiträge zu senden
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer adipiscing erat eget risus sollicitudin pellentesque et non erat. Maecenas nibh dolor, malesuada et bibendum a, sagittis accumsan ipsum. Pellentesque ultrices ultrices sapien, nec tincidunt nunc posuere ut. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam scelerisque tristique dolor vitae tincidunt. Aenean quis massa uada mi elementum elementum. Nec sapien convallis vulputate rhoncus vel dui.
VOLG ONS
Op social media
@2020 SCIVV