Grote timalies en gaailijsters

ORDE PASSERIFORMES Zangvogels

Grote timalies en gaailijsters

Familie Timaliidae.

Het betreft hier een groep vogels die over het algemeen vrij fors is en niet bij kleine vogels gehouden kan worden. Zij eten vooral grotere insecten en fruit. De meeste soorten kunnen goed tegen ons klimaat en gaan vrij snel tot voortplanting over. Zij bouwen open komvormige nesten in dichte struiken en leggen 3 tot 5 eieren per legsel.

Gaailijsters zijn nauw verwant aan de lijsters doch hebben ook weer wat weg van de gaaien.

De familie Timaliinae bestaat uit een zestal ondergeslachten, een zestal groepen van soorten die zo veel mogelijk met elkaar overeen komen.

In het ondergeslacht Spotlijstertimalies – Turdoidini vinden we een grote groep vogels met onder andere de streepvleugeltimalies en de gaailijsters.

Verder kennen we het ondergeslacht winterkoning – en krombektimalies.

Enkele zaken hebben al deze vogels gemeen, het zijn specifieke insecten – en vruchtenetende vogels, ze hebben allemaal een zachte wat pluizige bevedering en relatief grote sterke poten en tenen.

Alle timalies komen voor in de warme gebieden van de Oude Wereld. De grootste soorten rijkdom bevindt zich echter in Afrika en Zuid Azië. Het zijn over het algemeen sterke vogels die in een goed beplante buitenvolière met een licht verwarmd binnenverblijf met vogels van gelijke grootte goed te houden zijn. Met een prima vruchten - en insectenpaté, aangevuld met wat fruit en diverse insecten, stukjes vlees en tahoe houdt men ze in prima conditie en vaak zullen ze tot voortplanting overgaan.

ROESTNEK KROMBEK TIMALIE – Pomatorhinus ruficollis - Streak-breasted Scimitar Babbler.
Roestnek krombek timalie

Een vogel met zeer veel ondersoorten en afkomstig uit Zuidoost Azië. Man en pop zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden.

Deze 19 cm metende vogels zijn vrij schuw en min of meer grondvogels die zich voornamelijk ophouden onder de onderbegroeiing van het oerwoud. Vliegen doen ze weinig, meestal hippen van de ene naar de andere plek.

Gelijk de tot spotlijsters behorende krombeklijsters, bewerken ze met hun snavel voortdurend de op de grond liggende bladerenlaag, op zoek naar insecten en bessen die ze gretig verorberen.

Hun nesten bouwen ze van bamboebladeren, grasstengels en plantenwortels, vaak boven of op de grond. Het zijn overwelfde, zogenaamde koepelnesten die een zijdelingse ingang hebben. Van binnen wordt het nest met malse en fijne plantendelen gestoffeerd. Een legsel bestaat uit 3 tot 5 witte eitjes die door het vrouwtje 14 dagen worden bebroed.

Beide oudervogels zorgen voor de opfok van hun jongen.

FORMOSA STREEPVLEUGELTIMALIE - Actinodura morrisoniana - Formosan Barwing.
Formosa streepvleugeltimalie

Van deze soort zijn geen ondersoorten bekend. Ze zijn 22 tot 23 cm groot en komen voor in de bergwouden, tot op hoogten van 1500 tot 2500 meter, van Taiwan. Man en pop zijn gelijk van kleur en tekening. Deze soort behoort tot de geslachtengroep spotlijstertimalies.CHINESE of GESTREEPTE BABAX – Babax lanceolatus – Chinese Babax.
gestreepte babax

De Chinese babax is een soort uit het gebergte, die de overgang vormt tussen de echte spotlijstertimalies en de gaailijsters – geslacht Garrulax. Zij meten 28 cm en er zijn 3 ondersoorten bekend. Zij komen voor in bergachtige streken waarvan de hoogte varieert van 1500 tot 3000 meter. Hieruit kunnen we afleiden dat deze vogels waarschijnlijk goed tegen onze winters bestand zijn. Ze leven net als gaailijsters in paren of kleine groepjes. Zij prefereren vooral dichte lage begroeiing. Desondanks willen ze in de vroege morgen en avond ook wel de boomkruinen opzoeken. Zij leven hoofdzakelijk van insecten, al zullen zij bessen e.d. ook wel naar binnen werken.

Hun zang bestaat uit een dubbele fluittoon wat erg ver weg draagt en ongeveer 7 keer met korte invallen herhaalt. Ook beschikt de vogel nog over minder harde melodieuze geluiden wat meestal vrij lang aanhoudt.

Het broedseizoen is vrij kort nl.van april tot juni. Het nest is komvormig en wordt gemaakt van blaadjes, kleine takjes, grassprietjes, enz. Het wordt ongeveer 1 meter boven de grond in laag struikgewas gebouwd. Het legsel bestaat gewoonlijk uit 3 diepblauwe eieren. De jonge vogels lijken op de ouders maar missen de lichte tekening op de rug, de keel is echter gestreept. Na de eerste rui zijn ze niet meer van hun ouders te onderscheiden.


Sahelbabbelaar - Turdoides plebejus - Brown Babbler
Sahelbabbelaar - Turdoides plebejus

Winterkoningmees - Chamaea fasciata - Wrentit
Winterkoningmees   Chamaea fasciata

WITKUIFGAAILIJSTER – Garrulax leucolophus – White – crested Laughing Thrush.
Witkuifgaailijster

Een van de meest karakteristieke vogels van de Birmaanse djatiwouden is de 30 cm metende Witkuifgaailijster. Dichte, schaduwrijke wouden, liefst met veel bamboebosjes is de plaats waar deze grote vogels, die zowel door hun kleur als door hun stemgeluid opvallen, bij voorkeur verblijven. Soms in kleine groepjes, maar meestal in grote zwermen trekken zij door de onderbegroeiing van de wouden. Als roodbruine “spoken” met een helder witte kuif sluipen ze tussen de bamboestengels door. Ze buitelen langs de lianen en hippen ritselend door de afgevallen bladeren. Plotseling zitten er twee of drie met opgeheven kuif roerloos naast elkaar en dan na een zacht knorrend geluid “breekt dan plotseling een haast schallend en dreigend of gillend gelach of geschater los,”. Meteen daarna is alles weer stil; na een korte pauze en eenzelfde inleiding volgt een nieuwe lachsalvo.

Hun voedsel bestaat uit allerlei soorten vruchten en insecten, maar kleine knaagdieren en jonge vogels versmaden zij ook niet.

Ze nestelen hoog in de bomen. Het komvormige nest, is een slordige verzameling van twijgen, grashalmen, plantendelen en mossen.

Van deze en vele andere soorten gaailijsters worden regelmatig fokresultaten bij de vogelliefhebbers behaald.

BRUINE GAAILIJSTER of CHINESE SPOTLIJSTER – Leucodioptron canorum (Garrulax canorus) - Melodious Laughing Thrush ( Hwamei).
Chinese_spotlijster.jpg

22 cm groot en met 3 ondersoorten voorkomend in Zuid China, Annam en Taiwan. Het zijn bewoners van beboste bergachtige streken. Niettemin komen ze ook in lager gelegen gebieden voor, alsook in tuinen. Met snelle sprongen bewegen ze zich tussen de takken en komen veel op de grond. Het zijn uitstekende zangers die ook in staat zijn andere geluiden na te bootsen.

De gemiddeld vier eitjes, welke lichtblauw van kleur zijn, worden in het van takjes en twijgjes vervaardigde komvormige nestje afwisselend door man en pop bebroed. Na 12 – 13 dagen komen de jongen uit, welke dan met levend voer worden groot gebracht.

ROODSTAARTGAAILIJSTER – Trochalopteron milnei (Garrulax milnei) - Red-tailed Laughing Thrush.
Roodstaartgaailijster - Trochalopteron milnei (Garrulax milnei)

Komt voor met de rassen milnei, sharpei, vitryi en sinianus voor in Birma, Yunnan, Thailand, Indo China, Laos, Kwangsi en Fuhien. De vogels zijn ongeveer 28 cm en er is geen uiterlijk verschil te zien tussen man en pop.

Zoals alle gaailijsters bouwen ook deze vogels een komvormig nest waarin 2 – 3 groenblauwe eieren gelegd worden. Na een broedduur van ongeveer 14 dagen komen de eieren uit. De jongen worden met levend voer grootgebracht. Geringd kan worden op de 7e – 8e dag met 5.4 mm ringen. Op een leeftijd van 15 dagen verlaten ze het nest. Op dat moment zijn ze overwegend bruin van kleur. Met 3 maanden zijn ze volledig op kleur en gelijken dan sterk op volwassen exemplaren.

De balts van de man is aardig om te zien en te horen. Hij staat dan heel hoog op zijn poten, laat zich bijzonder goed aan de pop zien en maakt daarbij prachtige geluiden die moeilijk te beschrijven zijn.Geelkeelgaailijster - Dryonastes courtoisi (Garrulax galbanus courtoisi) - Yellow-throated of Austen’s Laughing Thrush.
Geelkeelgaailijster - Dryonastes courtoisi (Garrulax galbanus courtoisi).jpg

Van de Geelkeelgaailijster zijn 3 ondersoorten bekend te weten: G.g. galbanus uit het grensgebied van India, Pakistan en Birma. G.g. courtoisi uit de Chinese provincie Jiangxi en de G.g. simaoensis uit de Chinese provincie Yunnan. Van alle 3 de ondersoorten ontbreken momenteel gegevens over de populaties omdat ze de afgelopen jaren niet meer in het wild zijn waargenomen. Bij de nominaatvorm heeft dit waarschijnlijk niet zozeer te maken met de zeldzaamheid van de ondersoort maar meer met de ontoegankelijkheid van hun verspreidingsgebied. Bij de beide Chinese ondersoorten ligt dit geheel anders. Van de G.g. courtoisi worden slechts af en toe enkele exemplaren aangetroffen, de G.g. simaoensis is waarschijnlijk uitgestorven. De biotoop van beide ondersoorten wordt omschreven als loofbossen met weinig onderbegroeiing.

Gelukkig worden van de Garrulax g. courtoisi waarvan de afmetingen 23 tot 25 cm zijn, de laatste jaren regelmatig fokresultaten gemeld en op de foto ziet u een van de gefokte exemplaren. Deze vogels bouwen een slordig komvormig nest op een hoogte van 30 cm tot 3 meter boven de grond. Dit nest wordt bekleed met geelachtige materialen die kenmerkend zouden zijn voor deze soort. Ze zoeken hun voedsel hoofdzakelijk op de grond, dat bestaat uit insecten en kleine zaden.KASTANJEKAP GAAILIJSTER of SPIEGELGAAILIJSTER – Rhinocichla mitrata (Garrulax mitratus) - Chestnut-capped Laughing Thrush.
Kastanjekap_gaailijster

Van deze gaailijsters zijn 5 ondersoorten bekend, de 3 ondersoorten uit Borneo hebben een gehele bruine kop. De afgebeelde vogel komt van Malay Peninsula, Sumatra en Borneo.

Daar komt hij voor in de beboste bergachtige streken, meestal tussen de 1000 en 3000 meter.

Zover bekend leggen deze vogels 2 eieren.

Hun voedsel bestaat uit zaden, vruchten, sprinkhanen en allerlei ander levend voer.

 

ZWARTKEEL GAAILIJSTER – Dryonastes chinensis germani(Garrulax chinensis germani) - Black-throated Laughing Thrush.
ZwartwanggaailijsterWitwanggaailijster - Dryonastes chinensis (Garrulax chinensis)

Van deze gaailijster worden vijf rassen genoemd. Aangegeven wordt dat er tussen de rassen al of niet grote verschillen in kleur bestaan, van grijs tot olijfachtig bruin tot geheel roodbruin. Ook de wangvlek kan in kleur variëren, van wit, via grijs en bruin tot zwart.

De twee uitersten zijn de Zwartwang zwartkeel (linker foto) – Dryonastes chinensis germani(Garrulax chinensis germani) en de Witwang (rechter foto) Dryonastes chinensis (Garrulax chinensis). De foto’s geven u een duidelijk beeld van beide verschijningsvormen.

Wellicht is het zo dat de overige rassen zogenaamde overgangs- of tussenvormen zijn.

Ze komen voor in Yunnan, Birma, Thailand, Laos, Vietnam, Zuid China, Noordoost India en Hainan. Hun lengte bedraagt ongeveer 24 cm. In hun leefgebieden komen ze algemeen voor en houden ze zich bij voorkeur op in vrij dichte bossen en in struiken langs paden en wegen, tot op hoogten van ongeveer 1500 meter. Hun voedsel bestaat uit zaden, vruchten en insecten, kleine reptielen en ook verorberen ze van tijd en wijle wel eens een jong vogeltje.

De man brengt een melodieuze en afwisselende zang ten gehore, tevens zijn het prima imitators. De geslachten zijn gelijk getekend. Het nest is compact, komvormig en gemaakt van grasstengels, dode bladeren, mossen, plantenwortels en vezels. Het bevindt zich ongeveer een meter boven de grond in het dichte gewas. Een legsel bestaat uit 2- 3 vaal blauwe eitjes.


Regelmatig wordt met de beschreven vogels in gevangenschap gefokt, maar ook van de niet beschreven soorten van de familie Timaliinae zijn vele fokresultaten bekend.

BRUINE MASKERGAAILIJSTER of BAARDGAAILIJSTER- Ianthocincla cineracea (Garrulax cineraceus).

Door Ger Essenberg.

De naamgeving.

De naamgeving bij deze vogel schijnt voor velen nogal moeilijk te zijn. De Nederlandse naam is volgens de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers bruine maskergaailijster. Een ander zegt weer baardgaailijster, dit komt weer uit de Engelse naamgeving. Hoe men aan de naam Japanse spotlijster komt is voor mij een raadsel. In Japan komen helemaal geen gaailijsters, dus vogels van het geslacht Garrulax, voor.

Beschrijving en herkomst.

Van de bruine maskergaailijster is de bovenkop en nek zwartachtig bruin, verdere bovendelen olijfbruin en de stuit roestbruin. De vleugels zijn olijfbruin tot zwart met crèmewitte tekening. De staart is bruin met zwartachtige band vlak voor de witte staartpunt. Een kleine geelachtige bruine wenkbrauwstreep, onder het oog een eivormige lichte vlek en een baardstreep met roestbruine randen geven de vogel een maskertekening. Kin en keel zijn witachtig tot roestbruin, de verdere onderdelen zijn geelachtig bruin tot wit op het midden van de onderbuik. De snavel is geelbruin, ogen lichtgrijsachtig en de poten bruin. (Zie ook onderstaande foto). De grootte bedraagt ongeveer 21 - 22 cm.

BRUINE MASKERGAAILIJSTER of BAARDGAAILIJSTER- Ianthocincla cineracea (Garrulax cineraceus) - Moustached Laughingthrush
Bruinmaskergaailijster

Ze komen voor in Zuidoost Azië, beter gezegd, daar vinden we ze tussen het bamboe en kreupelhout van de bergbossen. Uiterlijk zijn er geringe verschillen tussen de rassen en nagenoeg geen uiterlijk verschil tussen de seksen.

De balts.

Regelmatig werd omstreeks de tijd dat er nestbouw werd gepleegd, de balts waargenomen. De man hipt dan met hangende vleugels en wat uitgespreide over de grond slepende staart rond de pop. Hij houdt daarbij een kokosvezel in de snavel en maakt zacht welwillende geluiden.

De normale zang klinkt geheel anders en is te vergelijken met die van onze lijster, wellicht met nog meer volume. Overigens zingen ze niet zo vaak.

Uit Vogelexpresse 37e jaargang - 2008 nummer 3.

 

Grijsbruine gaailijster - Garrulax palliatus - Sunda Laughingthrush
Grijsbruine gaailijster - Garrulax palliatus

 
Witkeelgaailijster - Garrulax albogularis - White-throated Laughingthrush

Witkeelgaailijster - Garrulax albogularis

Timaliidae Babblers Timalia's
Achaetops pycnopygius Rockrunner Roodstuitrotszanger
Achaetops pycnopygius pycnopygius    
Achaetops pycnopygius spadix    
Actinodura egertoni Rusty-fronted Barwing Grijskopstreepvleugel
Actinodura egertoni egertoni    
Actinodura egertoni khasiana    
Actinodura egertoni lewisi    
Actinodura egertoni ripponi    
Actinodura morrisoniana Taiwan Barwing Taiwanstreepvleugel
Actinodura nipalensis Hoary-throated Barwing Nepalese streepvleugel
Actinodura ramsayi Spectacled Barwing Brilstreepvleugel
Actinodura ramsayi radcliffei    
Actinodura ramsayi ramsayi    
Actinodura ramsayi yunnanensis    
Actinodura sodangorum Black-crowned Barwing Zwartkruinstreepvleugel
Actinodura souliei Streaked Barwing Tonkinstreepvleugel
Actinodura souliei griseinucha    
Actinodura souliei souliei    
Actinodura waldeni Streak-throated Barwing Yunnanstreepvleugel
Actinodura waldeni daflaensis    
Actinodura waldeni poliotis    
Actinodura waldeni saturatior    
Actinodura waldeni waldeni    
Arcanator orostruthus Dapple-throat Buulbuullijster
Arcanator orostruthus amani    
Arcanator orostruthus orostruthus    
Arcanator orostruthus sanjei    
Babax koslowi Tibetan Babax Koslows babax
Babax koslowi koslowi    
Babax koslowi yuquensis    
Babax lanceolatus Chinese Babax Gestreepte babax
Babax lanceolatus bonvaloti    
Babax lanceolatus lanceolatus    
Babax lanceolatus latouchei    
Babax lanceolatus woodi    
Babax waddelli Giant Babax Reuzenbabax
Babax waddelli jomo    
Babax waddelli waddelli    
Chaetops aurantius Drakensberg Rockjumper Roodborstrotsspringer
Chaetops frenatus Cape Rockjumper Kaapse rotsspringer
Chamaea fasciata Wrentit Winterkoningmees
Chamaea fasciata fasciata    
Chamaea fasciata henshawi    
Chamaea fasciata margra    
Chamaea fasciata phaea    
Chamaea fasciata rufula    
Chrysomma altirostre Jerdon's Babbler Jerdons timalia
Chrysomma altirostre altirostre    
Chrysomma altirostre griseigulare    
Chrysomma altirostre scindicum    
Chrysomma sinense Yellow-eyed Babbler Goudoogtimalia
Chrysomma sinense hypoleucum    
Chrysomma sinense nasale    
Chrysomma sinense saturatius    
Chrysomma sinense sinense    
Crocias albonotatus Spotted Crocias Javaanse sibia
Crocias langbianis Grey-crowned Crocias Langbiansibia
Cutia legalleni Vietnamese Cutia Vietnamese cutia
Cutia legalleni hoae    
Cutia legalleni legalleni    
Cutia nipalensis Himalayan Cutia Himalayacutia
Cutia nipalensis cervinicrissa    
Cutia nipalensis melanchima    
Cutia nipalensis nipalensis    
Dasycrotapha speciosa Flame-templed Babbler Geelkapboomtimalia
Dryonastes berthemyi Chestnut-winged Laughingthrush Kastanjevleugelgaailijster
Dryonastes caerulatus Grey-sided Laughingthrush Witbuikgaailijster
Dryonastes caerulatus caerulatus    
Dryonastes caerulatus kaurensis    
Dryonastes caerulatus latifrons    
Dryonastes caerulatus livingstoni    
Dryonastes caerulatus subcaerulatus    
Dryonastes chinensis Black-throated Laughingthrush Zwartkeelgaailijster
Dryonastes chinensis chinensis    
Dryonastes chinensis germaini    
Dryonastes chinensis lochmius    
Dryonastes chinensis monachus    
Dryonastes chinensis propinquus    
Dryonastes courtoisi Blue-crowned Laughingthrush Geelkeel of Courtoisi Gaailijster
Dryonastes delesserti Wynaad Laughingthrush Indiase roodbuikgaailijster
Dryonastes galbanus Yellow-throated Laughingthrush Geelbuikgaailijster
Dryonastes gularis Rufous-vented Laughingthrush Roodbuikgaailijster
Dryonastes nuchalis Chestnut-backed Laughingthrush Roodruggaailijster
Dryonastes poecilorhynchus Rusty Laughingthrush Rosse gaailijster
Dryonastes ruficollis Rufous-necked Laughingthrush Roodnekgaailijster
Dryonastes vassali White-cheeked Laughingthrush Zwartoorgaailijster
Dumetia hyperythra Tawny-bellied Babbler Roodbuikboomtimalia
Dumetia hyperythra albogularis    
Dumetia hyperythra hyperythra    
Dumetia hyperythra phillipsi    
Elachura formosa Spotted Wren-babbler Gevlekte sluiptimalia
Erpornis zantholeuca White-bellied Erpornis Groene meestimalia
Erpornis zantholeuca brunnescens    
Erpornis zantholeuca canescens    
Erpornis zantholeuca saani    
Erpornis zantholeuca tyrannulus    
Erpornis zantholeuca zantholeuca    
Gampsorhynchus rufulus White-hooded Babbler Witkoptimalia
Gampsorhynchus torquatus Collared Babbler Halsbandtimalia
Gampsorhynchus torquatus luciae    
Gampsorhynchus torquatus saturatior    
Gampsorhynchus torquatus torquatus    
Garrulax albogularis White-throated Laughingthrush Witkeelgaailijster
Garrulax bicolor Black-and-white Laughingthrush Zwartwitte gaailijster
Garrulax castanotis Rufous-cheeked Laughingthrush Roodwanggaailijster
Garrulax castanotis castanotis    
Garrulax castanotis varennei    
Garrulax cinereifrons Ashy-headed Laughingthrush Grijskopgaailijster
Garrulax ferrarius Cambodian Laughingthrush Cambodjaanse gaailijster
Garrulax leucolophus White-crested Laughingthrush Witkuifgaailijster
Garrulax leucolophus belangeri    
Garrulax leucolophus diardi    
Garrulax leucolophus leucolophus    
Garrulax leucolophus patkaicus    
Garrulax maesi Grey Laughingthrush Grijze gaailijster
Garrulax milleti Black-hooded Laughingthrush Zwartkopgaailijster
Garrulax milleti milleti    
Garrulax milleti sweeti    
Garrulax monileger Lesser Necklaced Laughingthrush Witbefgaailijster
Garrulax monileger badius    
Garrulax monileger fuscatus    
Garrulax monileger melli    
Garrulax monileger monileger    
Garrulax monileger mouhoti    
Garrulax monileger pasquieri    
Garrulax monileger schauenseei    
Garrulax monileger schmackeri    
Garrulax monileger stuart    
Garrulax monileger tonkinensis    
Garrulax palliatus Sunda Laughingthrush Grijsbruine gaailijster
Garrulax palliatus palliatus    
Garrulax palliatus schistochlamys    
Garrulax pectoralis Greater Necklaced Laughingthrush Borstbandgaailijster
Garrulax pectoralis pectoralis    
Garrulax pectoralis picticollis    
Garrulax pectoralis robini    
Garrulax pectoralis semitorquatus    
Garrulax pectoralis subfusus    
Garrulax perspicillatus Masked Laughingthrush Brilgaailijster
Garrulax ruficeps Rufous-crowned Laughingthrush Roodkruingaailijster
Garrulax rufifrons Rufous-fronted Laughingthrush Javaanse gaailijster
Garrulax rufifrons rufifrons    
Garrulax rufifrons slamatensis    
Garrulax strepitans White-necked Laughingthrush Witnekgaailijster
Grammatoptila striata Striated Laughingthrush Gestreepte gaailijster
Grammatoptila striata brahmaputra    
Grammatoptila striata cranbrooki    
Grammatoptila striata sikkimensis    
Grammatoptila striata striata    
Grammatoptila striata vibex    
Gypsophila crispifrons Limestone Wren-babbler Mergelsluiptimalia
Gypsophila crispifrons annamensis    
Gypsophila crispifrons calcicola    
Gypsophila crispifrons crispifrons    
Heterophasia picaoides Long-tailed Sibia Langstaartsibia
Heterophasia picaoides cana    
Heterophasia picaoides picaoides    
Heterophasia picaoides simillima    
Heterophasia picaoides wrayi    
Horizorhinus dohrni Principe Flycatcher-babbler Dohrns lijstertimalia
Ianthocincla bieti White-speckled Laughingthrush Biets gaailijster
Ianthocincla cineracea Moustached Laughingthrush Baardgaailijster
Ianthocincla cineracea cineracea    
Ianthocincla cineracea cinereiceps    
Ianthocincla cineracea strenua    
Ianthocincla konkakinhensis Chestnut-eared Laughingthrush Kastanjeoorgaailijster
Ianthocincla lunulata Barred Laughingthrush Geschubde gaailijster
Ianthocincla lunulata liangshanensis    
Ianthocincla lunulata lunulata    
Ianthocincla maxima Giant Laughingthrush Reuzengaailijster
Ianthocincla ocellata Spotted Laughingthrush Bonte gaailijster
Ianthocincla ocellata artemisiae    
Ianthocincla ocellata griseicauda    
Ianthocincla ocellata maculipectus    
Ianthocincla ocellata ocellata    
Ianthocincla rufogularis Rufous-chinned Laughingthrush Roodkingaailijster
Ianthocincla rufogularis assamensis    
Ianthocincla rufogularis intensior    
Ianthocincla rufogularis occidentalis    
Ianthocincla rufogularis rufiberbis    
Ianthocincla rufogularis rufitincta    
Ianthocincla rufogularis rufogularis    
Ianthocincla sukatschewi Snowy-cheeked Laughingthrush Kansugaailijster
Illadopsis albipectus Scaly-breasted Illadopsis Schubborstlijstertimalia
Illadopsis albipectus albipectus    
Illadopsis albipectus barakae    
Illadopsis albipectus trensei    
Illadopsis cleaveri Black-capped Illadopsis Zwartkaplijstertimalia
Illadopsis cleaveri batesi    
Illadopsis cleaveri cleaveri    
Illadopsis cleaveri johnsoni    
Illadopsis cleaveri marchanti    
Illadopsis cleaveri poensis    
Illadopsis fulvescens Brown Illadopsis Bruine lijstertimalia
Illadopsis fulvescens dilutior    
Illadopsis fulvescens fulvescens    
Illadopsis fulvescens gularis    
Illadopsis fulvescens iboensis    
Illadopsis fulvescens moloneyana    
Illadopsis fulvescens ugandae    
Illadopsis puveli Puvel's Illadopsis Puvels lijstertimalia
Illadopsis puveli puveli    
Illadopsis puveli strenuipes    
Illadopsis pyrrhoptera Mountain Illadopsis Berglijstertimalia
Illadopsis pyrrhoptera nyasae    
Illadopsis pyrrhoptera pyrrhoptera    
Illadopsis rufescens Rufous-winged Illadopsis Roodvleugellijstertimalia
Illadopsis rufipennis Pale-breasted Illadopsis Grijswanglijstertimalia
Illadopsis rufipennis bocagei    
Illadopsis rufipennis distans    
Illadopsis rufipennis extrema    
Illadopsis rufipennis rufipennis    
Kakamega poliothorax Grey-chested Kakamega Grijsborstlijstertimalia
Kenopia striata Striped Wren-babbler Gestreepte kenopia
Kupeornis chapini Chapin's Mountain Babbler Chapins bergtimalia
Kupeornis chapini chapini    
Kupeornis chapini kalindei    
Kupeornis chapini nyombensis    
Kupeornis gilberti White-throated Mountain Babbler Serles bergtimalia
Kupeornis rufocinctus Red-collared Mountain Babbler Rothschilds bergtimalia
Leioptila annectens Rufous-backed Sibia Roodrugminla
Leioptila annectens annectens    
Leioptila annectens davisoni    
Leioptila annectens eximia    
Leioptila annectens mixta    
Leioptila annectens roundi    
Leioptila annectens saturata    
Leonardina woodi Bagobo Babbler Bagobomuistimalia
Leucodioptron canorum Chinese Hwamei Witbrauwgaailijster
Leucodioptron canorum canorum    
Leucodioptron canorum owstoni    
Leucodioptron taewanum Taiwan Hwamei Taiwangaailijster
Lioptilus nigricapillus Bush Blackcap Kaapse zwartkaptimalia
Macronus bornensis Bold-striped Tit-babbler Gevlekte timalia
Macronus bornensis argenteus    
Macronus bornensis bornensis    
Macronus bornensis cagayanensis    
Macronus bornensis everetti    
Macronus bornensis javanicus    
Macronus bornensis montanus    
Macronus bornensis zaperissus    
Macronus bornensis zopherus    
Macronus flavicollis Grey-cheeked Tit-babbler Grijsnektimalia
Macronus flavicollis flavicollis    
Macronus flavicollis prillwitzi    
Macronus gularis Pin-striped Tit-babbler Geelborsttimalia
Macronus gularis archipelagicus    
Macronus gularis chersonesophilus    
Macronus gularis condorensis    
Macronus gularis connectens    
Macronus gularis gularis    
Macronus gularis inveteratus    
Macronus gularis kinneari    
Macronus gularis lutescens    
Macronus gularis rubicapilla    
Macronus gularis saraburiensis    
Macronus gularis sulphureus    
Macronus gularis ticehursti    
Macronus gularis versuricola    
Macronus gularis woodi    
Macronus kelleyi Grey-faced Tit-babbler Grijsmaskertimalia
Macronus ptilosus Fluffy-backed Tit-babbler Stekelrugtimalia
Macronus ptilosus ptilosus    
Macronus ptilosus reclusus    
Macronus striaticeps Stripe-headed Tit-babbler Streepkoptimalia
Macronus striaticeps alcasidi    
Macronus striaticeps kettlewelli    
Macronus striaticeps mindanensis    
Macronus striaticeps striaticeps    
Malacias auricularis White-eared Sibia Witoorsibia
Malacias capistratus Rufous Sibia Zwartkapsibia
Malacias capistratus bayleyi    
Malacias capistratus capistratus    
Malacias capistratus nigriceps    
Malacias desgodinsi Black-headed Sibia Zwartkopsibia
Malacias desgodinsi desgodinsi    
Malacias desgodinsi engelbachi    
Malacias desgodinsi kingi    
Malacias desgodinsi robinsoni    
Malacias desgodinsi tonkinensis    
Malacias gracilis Grey Sibia Grijze sibia
Malacias melanoleucus Dark-backed Sibia Ekstersibia
Malacias melanoleucus castanopterus    
Malacias melanoleucus melanoleucus    
Malacias melanoleucus radcliffei    
Malacias pulchellus Beautiful Sibia Prachtsibia
Malacias pulchellus nigroauritus    
Malacias pulchellus pulchellus    
Malacocincla abbotti Abbott's Babbler Roodstaartmuistimalia
Malacocincla abbotti abbotti    
Malacocincla abbotti altera    
Malacocincla abbotti baweana    
Malacocincla abbotti concreta    
Malacocincla abbotti krishnarajui    
Malacocincla abbotti obscurior    
Malacocincla abbotti olivacea    
Malacocincla abbotti williamsoni    
Malacocincla cinereiceps Ashy-crowned Babbler Grijskopmuistimalia
Malacocincla malaccensis Short-tailed Babbler Kortstaartmuistimalia
Malacocincla malaccensis malaccensis    
Malacocincla malaccensis poliogenys    
Malacocincla perspicillata Black-browed Babbler Zwartbrauwmuistimalia
Malacocincla sepiaria Horsfield's Babbler Horsfields muistimalia
Malacocincla sepiaria barussana    
Malacocincla sepiaria harterti    
Malacocincla sepiaria rufiventris    
Malacocincla sepiaria sepiaria    
Malacocincla sepiaria tardinata    
Malacopteron affine Sooty-capped Babbler Zwartkaptwijgtimalia
Malacopteron affine affine    
Malacopteron affine phoeniceum    
Malacopteron cinereum Scaly-crowned Babbler Schubkruintwijgtimalia
Malacopteron cinereum cinereum    
Malacopteron cinereum indochinense    
Malacopteron cinereum niasense    
Malacopteron cinereum rufifrons    
Malacopteron magnirostre Moustached Babbler Snortwijgtimalia
Malacopteron magnirostre cinereocapilla    
Malacopteron magnirostre magnirostre    
Malacopteron magnum Rufous-crowned Babbler Roodkaptwijgtimalia
Malacopteron magnum magnum    
Malacopteron magnum saba    
Malacopteron palawanense Melodious Babbler Palawantwijgtimalia
Malia grata Malia  
Malia grata grata    
Malia grata recondita    
Malia grata stresemanni    
Melanocichla calva Bare-headed Laughingthrush Kaalkopgaailijster
Melanocichla lugubris Black Laughingthrush Zwarte gaailijster
Micromacronus leytensis Visayan Miniature Babbler Leyteboszangertimalia
Micromacronus sordidus Mindanao Miniature Babbler Mindanaoboszangertimalia
Modulatrix stictigula Spot-throat Vlekkeellijster
Moupinia poecilotis Rufous-tailed Babbler Roodstaartmoupinia
Mystacornis crossleyi Madagascar Groundhunter Crossleys timalia
Myzornis pyrrhoura Fire-tailed Myzornis Vuurstaartje
Napothera brevicaudata Streaked Wren-babbler Kortstaartsluiptimalia
Napothera brevicaudata brevicaudata    
Napothera brevicaudata griseigularis    
Napothera brevicaudata leucosticta    
Napothera brevicaudata proxima    
Napothera brevicaudata rufiventer    
Napothera brevicaudata stevensi    
Napothera brevicaudata striata    
Napothera crassa Mountain Wren-babbler Bergsluiptimalia
Napothera epilepidota Eyebrowed Wren-babbler Streepborstsluiptimalia
Napothera epilepidota amyae    
Napothera epilepidota bakeri    
Napothera epilepidota clara    
Napothera epilepidota davisoni    
Napothera epilepidota delacouri    
Napothera epilepidota diluta    
Napothera epilepidota epilepidota    
Napothera epilepidota exsul    
Napothera epilepidota granti    
Napothera epilepidota guttaticollis    
Napothera epilepidota hainana    
Napothera epilepidota laotiana    
Napothera epilepidota roberti    
Ophrydornis albogularis Grey-breasted Babbler Grijsborsttwijgtimalia
Ophrydornis albogularis albogularis    
Ophrydornis albogularis moultoni    
Parophasma galinieri Juniper Babbler Katvogeltimalia
Pellorneum albiventre Spot-throated Babbler Witbuikjungletimalia
Pellorneum albiventre albiventre    
Pellorneum albiventre cinnamomeum    
Pellorneum albiventre ignotum    
Pellorneum albiventre pusillum    
Pellorneum buettikoferi Sumatran Babbler Büttikofers jungletimalia
Pellorneum capistratum Black-capped Babbler Zwartkapjungletimalia
Pellorneum capistratum capistratoides    
Pellorneum capistratum capistratum    
Pellorneum capistratum morrelli    
Pellorneum capistratum nigrocapitatum    
Pellorneum fuscocapillus Brown-capped Babbler Bruinkapjungletimalia
Pellorneum fuscocapillus babaulti    
Pellorneum fuscocapillus fuscocapillus    
Pellorneum palustre Marsh Babbler Moerasjungletimalia
Pellorneum pyrrogenys Temminck's Babbler Temmincks jungletimalia
Pellorneum pyrrogenys canicapillus    
Pellorneum pyrrogenys erythrote    
Pellorneum pyrrogenys longstaffi    
Pellorneum pyrrogenys pyrrogenys    
Pellorneum ruficeps Puff-throated Babbler Gevlekte jungletimalia
Pellorneum ruficeps acrum    
Pellorneum ruficeps chamelum    
Pellorneum ruficeps chthonium    
Pellorneum ruficeps deignani    
Pellorneum ruficeps dilloni    
Pellorneum ruficeps dusiti    
Pellorneum ruficeps elbeli    
Pellorneum ruficeps euroum    
Pellorneum ruficeps hilarum    
Pellorneum ruficeps indistinctum    
Pellorneum ruficeps insularum    
Pellorneum ruficeps mandellii    
Pellorneum ruficeps minus    
Pellorneum ruficeps olivaceum    
Pellorneum ruficeps oreum    
Pellorneum ruficeps pallidum    
Pellorneum ruficeps pectorale    
Pellorneum ruficeps punctatum    
Pellorneum ruficeps ripleyi    
Pellorneum ruficeps ruficeps    
Pellorneum ruficeps shanense    
Pellorneum ruficeps smithi    
Pellorneum ruficeps stageri    
Pellorneum ruficeps subochraceum    
Pellorneum ruficeps ubonense    
Pellorneum ruficeps victoriae    
Pellorneum ruficeps vividum    
Pellorneum ruficeps vocale    
Pellorneum tickelli Buff-breasted Babbler Tickells jungletimalia
Pellorneum tickelli annamense    
Pellorneum tickelli assamense    
Pellorneum tickelli fulvum    
Pellorneum tickelli grisescens    
Pellorneum tickelli tickelli    
Phyllanthus atripennis Capuchin Babbler Kapucijntimalia
Phyllanthus atripennis atripennis    
Phyllanthus atripennis bohndorffi    
Phyllanthus atripennis rubiginosus    
Pnoepyga albiventer Scaly-breasted Wren-babbler Schubborstpnoepyga
Pnoepyga albiventer albiventer    
Pnoepyga albiventer pallidior    
Pnoepyga formosana Taiwan Wren-babbler Taiwanpnoepyga
Pnoepyga immaculata Nepal Wren-babbler Nepalese pnoepyga
Pnoepyga pusilla Pygmy Wren-babbler Mospnoepyga
Pnoepyga pusilla annamensis    
Pnoepyga pusilla everetti    
Pnoepyga pusilla harterti    
Pnoepyga pusilla lepida    
Pnoepyga pusilla pusilla    
Pnoepyga pusilla rufa    
Pnoepyga pusilla timorensis    
Pomatorhinus erythrocnemis Black-necklaced Scimitar-babbler Gevlekte kruiplijster
Pomatorhinus erythrogenys Rusty-cheeked Scimitar-babbler Roodwangkruiplijster
Pomatorhinus erythrogenys celatus    
Pomatorhinus erythrogenys erythrogenys    
Pomatorhinus erythrogenys ferrugilatus    
Pomatorhinus erythrogenys imberbis    
Pomatorhinus ferruginosus Coral-billed Scimitar-babbler Degensnavelkruiplijster
Pomatorhinus ferruginosus albogularis    
Pomatorhinus ferruginosus dickinsoni    
Pomatorhinus ferruginosus ferruginosus    
Pomatorhinus ferruginosus formosus    
Pomatorhinus ferruginosus orientalis    
Pomatorhinus ferruginosus phayrei    
Pomatorhinus ferruginosus stanfordi    
Pomatorhinus gravivox Black-streaked Scimitar-babbler Zwartstreepkruiplijster
Pomatorhinus gravivox cowensae    
Pomatorhinus gravivox decarlei    
Pomatorhinus gravivox dedekensi    
Pomatorhinus gravivox gravivox    
Pomatorhinus gravivox odicus    
Pomatorhinus horsfieldii Indian Scimitar-babbler Travancorekruiplijster
Pomatorhinus horsfieldii horsfieldii    
Pomatorhinus horsfieldii maderaspatensis    
Pomatorhinus horsfieldii obscurus    
Pomatorhinus horsfieldii travancoreensis    
Pomatorhinus hypoleucos Large Scimitar-babbler Grote kruiplijster
Pomatorhinus hypoleucos brevirostris    
Pomatorhinus hypoleucos hainanus    
Pomatorhinus hypoleucos hypoleucos    
Pomatorhinus hypoleucos tickelli    
Pomatorhinus hypoleucos wrayi    
Pomatorhinus mcclellandi Spot-breasted Scimitar-babbler Vlekborstkruiplijster
Pomatorhinus melanurus Sri Lankan Scimitar-babbler Ceylonese kruiplijster
Pomatorhinus melanurus holdsworthi    
Pomatorhinus melanurus melanurus    
Pomatorhinus montanus Chestnut-backed Scimitar-babbler Roodrugkruiplijster
Pomatorhinus montanus bornensis    
Pomatorhinus montanus montanus    
Pomatorhinus montanus occidentalis    
Pomatorhinus montanus ottolanderi    
Pomatorhinus musicus Taiwan Scimitar-babbler Taiwankruiplijster
Pomatorhinus ochraceiceps Orange-billed Scimitar-babbler Roodsnavelkruiplijster
Pomatorhinus ochraceiceps alius    
Pomatorhinus ochraceiceps austeni    
Pomatorhinus ochraceiceps ochraceiceps    
Pomatorhinus ochraceiceps stenorhynchus    
Pomatorhinus ruficollis Streak-breasted Scimitar-babbler Roodkeelkruiplijster of Roestnekkrombektimalie
Pomatorhinus ruficollis albipectus    
Pomatorhinus ruficollis bakeri    
Pomatorhinus ruficollis beaulieui    
Pomatorhinus ruficollis eidos    
Pomatorhinus ruficollis godwini    
Pomatorhinus ruficollis hunanensis    
Pomatorhinus ruficollis laurentei    
Pomatorhinus ruficollis nigrostellatus    
Pomatorhinus ruficollis reconditus    
Pomatorhinus ruficollis ruficollis    
Pomatorhinus ruficollis similis    
Pomatorhinus ruficollis stridulus    
Pomatorhinus ruficollis styani    
Pomatorhinus schisticeps White-browed Scimitar-babbler Witbrauwkruiplijster
Pomatorhinus schisticeps annamensis    
Pomatorhinus schisticeps cryptanthus    
Pomatorhinus schisticeps difficilis    
Pomatorhinus schisticeps humilis    
Pomatorhinus schisticeps klossi    
Pomatorhinus schisticeps leucogaster    
Pomatorhinus schisticeps mearsi    
Pomatorhinus schisticeps nuchalis    
Pomatorhinus schisticeps olivaceus    
Pomatorhinus schisticeps ripponi    
Pomatorhinus schisticeps salimalii    
Pomatorhinus schisticeps schisticeps    
Pomatorhinus swinhoei Grey-sided Scimitar-babbler Grijsflankkruiplijster
Pomatorhinus swinhoei abbreviatus    
Pomatorhinus swinhoei swinhoei    
Pterorhinus davidi Plain Laughingthrush Pater Davids gaailijster
Pterorhinus davidi concolor    
Pterorhinus davidi davidi    
Pterorhinus sannio White-browed Laughingthrush Swinhoes gaailijster
Pterorhinus sannio albosuperciliaris    
Pterorhinus sannio comis    
Pterorhinus sannio oblectans    
Pterorhinus sannio sannio    
Pteruthius aenobarbus Chestnut-fronted Shrike-babbler Humes briltimalia
Pteruthius aenobarbus aenobarbulus    
Pteruthius aenobarbus aenobarbus    
Pteruthius aenobarbus indochinensis    
Pteruthius aenobarbus intermedius    
Pteruthius aenobarbus yaoshanensis    
Pteruthius flaviscapis White-browed Shrike-babbler Witbrauwklauwiertimalia
Pteruthius flaviscapis aeralatus    
Pteruthius flaviscapis annamensis    
Pteruthius flaviscapis cameranoi    
Pteruthius flaviscapis flaviscapis    
Pteruthius flaviscapis ricketti    
Pteruthius flaviscapis robinsoni    
Pteruthius flaviscapis schauenseei    
Pteruthius flaviscapis validirostris    
Pteruthius melanotis Black-eared Shrike-babbler Zwartoorbriltimalia
Pteruthius melanotis melanotis    
Pteruthius melanotis tahanensis    
Pteruthius rufiventer Black-headed Shrike-babbler Zwartkopklauwiertimalia
Pteruthius rufiventer delacouri    
Pteruthius rufiventer rufiventer    
Pteruthius xanthochlorus Green Shrike-babbler Groene briltimalia
Pteruthius xanthochlorus hybrida    
Pteruthius xanthochlorus occidentalis    
Pteruthius xanthochlorus pallidus    
Pteruthius xanthochlorus xanthochlorus    
Ptilocichla falcata Palawan Ground-babbler Palawanwoltimalia
Ptilocichla leucogrammica Bornean Ground-babbler Borneowoltimalia
Ptilocichla mindanensis Streaked Ground-babbler Gestreepte woltimalia
Ptilocichla mindanensis basilanica    
Ptilocichla mindanensis fortichi    
Ptilocichla mindanensis mindanensis    
Ptilocichla mindanensis minuta    
Ptyrticus turdinus Thrush-babbler Witbuiklijstertimalia
Ptyrticus turdinus harterti    
Ptyrticus turdinus turdinus    
Ptyrticus turdinus upembae    
Rhinocichla mitrata Spectacled Laughingthrush Spiegelgaailijster
Rhinocichla mitrata major    
Rhinocichla mitrata mitrata    
Rhinocichla treacheri Chestnut-hooded Laughingthrush Kastanjekapgaailijster
Rhinocichla treacheri damnata    
Rhinocichla treacheri griswoldi    
Rhinocichla treacheri treacheri    
Rhopocichla atriceps Dark-fronted Babbler Zwartvoorhoofdbabbelaar
Rhopocichla atriceps atriceps    
Rhopocichla atriceps bourdilloni    
Rhopocichla atriceps nigrifrons    
Rhopocichla atriceps siccata    
Rhopophilus pekinensis Chinese Bush-dweller Chinese witbrauwzanger
Rhopophilus pekinensis albosuperciliaris    
Rhopophilus pekinensis pekinensis    
Rimator albostriatus Sumatran Wren-babbler Sumatraanse dwergkruiplijster
Rimator danjoui Indochinese Wren-babbler Annamkruiplijster
Rimator danjoui danjoui    
Rimator danjoui naungmungensis    
Rimator danjoui parvirostris    
Rimator malacoptilus Long-billed Wren-babbler Assamdwergkruiplijster
Rimator pasquieri White-throated Wren-babbler Vietnamese dwergkruiplijster
Robsonius rabori Rusty-headed Babbler Rands sluiptimalia
Robsonius sorsogonensis Grey-banded Babbler Sorsogonsluiptimalia
Robsonius sorsogonensis mesoluzonicus    
Robsonius sorsogonensis sorsogonensis    
Spelaeornis badeigularis Rusty-throated Wren-babbler Mishmisluiptimalia
Spelaeornis caudatus Rufous-throated Wren-babbler Roodkeelsluiptimalia
Spelaeornis chocolatinus Naga Wren-babbler Langstaartsluiptimalia
Spelaeornis kinneari Pale-throated Wren-babbler Bleekkeelsluiptimalia
Spelaeornis longicaudatus Tawny-breasted Wren-babbler Khasiasluiptimalia
Spelaeornis oatesi Chin Hills Wren-babbler Chinsluiptimalia
Spelaeornis reptatus Grey-bellied Wren-babbler Grijsbuiksluiptimalia
Spelaeornis troglodytoides Bar-winged Wren-babbler Gebandeerde sluiptimalia
Spelaeornis troglodytoides halsueti    
Spelaeornis troglodytoides indiraji    
Spelaeornis troglodytoides nanchuanensis    
Spelaeornis troglodytoides rocki    
Spelaeornis troglodytoides sherriffi    
Spelaeornis troglodytoides souliei    
Spelaeornis troglodytoides troglodytoides    
Sphenocichla humei Blackish-breasted Babbler Westelijke wigsnaveltimalia
Sphenocichla roberti Chevron-breasted Babbler Oostelijke wigsnaveltimalia
Stachyridopsis chrysaea Golden Babbler Gouden boomtimalia
Stachyridopsis chrysaea assimilis    
Stachyridopsis chrysaea aurata    
Stachyridopsis chrysaea binghami    
Stachyridopsis chrysaea chrysaea    
Stachyridopsis chrysaea chrysops    
Stachyridopsis chrysaea frigida    
Stachyridopsis pyrrhops Black-chinned Babbler Zwartkinboomtimalia
Stachyridopsis ruficeps Rufous-capped Babbler Roodkopboomtimalia
Stachyridopsis ruficeps bhamoensis    
Stachyridopsis ruficeps davidi    
Stachyridopsis ruficeps goodsoni    
Stachyridopsis ruficeps pagana    
Stachyridopsis ruficeps praecognita    
Stachyridopsis ruficeps ruficeps    
Stachyridopsis ruficeps rufipectus    
Stachyridopsis rufifrons Rufous-fronted Babbler Humes boomtimalia
Stachyridopsis rufifrons adjuncta    
Stachyridopsis rufifrons ambigua    
Stachyridopsis rufifrons insuspecta    
Stachyridopsis rufifrons obscura    
Stachyridopsis rufifrons pallescens    
Stachyridopsis rufifrons planicola    
Stachyridopsis rufifrons poliogaster    
Stachyridopsis rufifrons rufifrons    
Stachyridopsis rufifrons sarawacensis    
Stachyris erythroptera Chestnut-winged Babbler Roodvleugelboomtimalia
Stachyris erythroptera bicolor    
Stachyris erythroptera erythroptera    
Stachyris erythroptera fulviventris    
Stachyris erythroptera pyrrhophaea    
Stachyris erythroptera rufa    
Stachyris grammiceps White-breasted Babbler Grijswangboomtimalia
Stachyris herberti Sooty Babbler Laotiaanse boomtimalia
Stachyris leucotis White-necked Babbler Witnekboomtimalia
Stachyris leucotis leucotis    
Stachyris leucotis obscurata    
Stachyris leucotis sumatrensis    
Stachyris maculata Chestnut-rumped Babbler Roodstuitboomtimalia
Stachyris maculata banjakensis    
Stachyris maculata hypopyrrha    
Stachyris maculata maculata    
Stachyris melanothorax Crescent-chested Babbler Parelwangboomtimalia
Stachyris melanothorax albigula    
Stachyris melanothorax baliensis    
Stachyris melanothorax intermedia    
Stachyris melanothorax melanothorax    
Stachyris melanothorax mendeni    
Stachyris nigriceps Grey-throated Babbler Grijskeelboomtimalia
Stachyris nigriceps borneensis    
Stachyris nigriceps coei    
Stachyris nigriceps coltarti    
Stachyris nigriceps davisoni    
Stachyris nigriceps dipora    
Stachyris nigriceps hartleyi    
Stachyris nigriceps larvata    
Stachyris nigriceps natunensis    
Stachyris nigriceps nigriceps    
Stachyris nigriceps rileyi    
Stachyris nigriceps spadix    
Stachyris nigriceps tionis    
Stachyris nigriceps yunnanensis    
Stachyris nigricollis Black-throated Babbler Zwartkeelboomtimalia
Stachyris nonggangensis Nonggang Babbler Nonggangboomtimalia
Stachyris oglei Snowy-throated Babbler Witkeelboomtimalia
Stachyris poliocephala Grey-headed Babbler Grijskopboomtimalia
Stachyris strialata Spot-necked Babbler Vleknekboomtimalia
Stachyris strialata guttata    
Stachyris strialata helenae    
Stachyris strialata nigrescentior    
Stachyris strialata strialata    
Stachyris strialata swinhoei    
Stachyris strialata tonkinensis    
Stachyris strialata umbrosa    
Stachyris thoracica White-bibbed Babbler Witborstboomtimalia
Stachyris thoracica orientalis    
Stachyris thoracica thoracica    
Stactocichla annamensis Orange-breasted Laughingthrush Oranjeborstgaailijster
Stactocichla merulina Spot-breasted Laughingthrush  
Stactocichla merulina laoensis    
Stactocichla merulina merulina    
Stactocichla merulina obscura    
Staphida castaniceps Striated Yuhina Gestreepte meestimalia
Staphida castaniceps castaniceps    
Staphida castaniceps plumbeiceps    
Staphida castaniceps rufigenis    
Staphida castaniceps striata    
Staphida everetti Chestnut-crested Yuhina Roodkuifmeestimalia
Staphida torqueola Chestnut-collared Yuhina Kastanjehalsmeestimalia
Sterrhoptilus capitalis Rusty-crowned Babbler Geelkeelboomtimalia
Sterrhoptilus capitalis capitalis    
Sterrhoptilus capitalis euroaustralis    
Sterrhoptilus capitalis isabelae    
Sterrhoptilus dennistouni Golden-crowned Babbler Vuurkruinboomtimalia
Sterrhoptilus nigrocapitatus Black-crowned Babbler Zwartkruinboomtimalia
Sterrhoptilus nigrocapitatus affinis    
Sterrhoptilus nigrocapitatus boholensis    
Sterrhoptilus nigrocapitatus nigrocapitatus    
Sterrhoptilus plateni Mindanao Pygmy Babbler Mindanaodwergboomtimalia
Sterrhoptilus pygmaeus Visayan Pygmy Babbler Samardwergboomtimalia
Strophocincla cachinnans Black-chinned Laughingthrush Nilgirigaailijster
Strophocincla cachinnans cachinnans    
Strophocincla cachinnans jerdoni    
Strophocincla fairbanki Kerala Laughingthrush Keralagaailijster
Strophocincla fairbanki fairbanki    
Strophocincla fairbanki meridionalis    
Strophocincla imbricata Bhutan Laughingthrush Bhutangaailijster
Strophocincla lineata Streaked Laughingthrush Borstelgaailijster
Strophocincla lineata bilkevitchi    
Strophocincla lineata gilgit    
Strophocincla lineata lineata    
Strophocincla lineata schachdarensis    
Strophocincla lineata setafer    
Strophocincla virgata Striped Laughingthrush Streepkapgaailijster
Timalia pileata Chestnut-capped Babbler Roodkaptimalia
Timalia pileata bengalensis    
Timalia pileata dictator    
Timalia pileata intermedia    
Timalia pileata patriciae    
Timalia pileata pileata    
Timalia pileata smithi    
Trichastoma bicolor Ferruginous Babbler Witwangmuistimalia
Trichastoma celebense Sulawesi Babbler Witkeelmuistimalia
Trichastoma celebense celebense    
Trichastoma celebense finschi    
Trichastoma celebense rufofuscum    
Trichastoma celebense togianense    
Trichastoma rostratum White-chested Babbler Mangrovemuistimalia
Trichastoma rostratum macropterum    
Trichastoma rostratum rostratum    
Trochalopteron affine Black-faced Laughingthrush Zwartmaskergaailijster
Trochalopteron affine affine    
Trochalopteron affine bethelae    
Trochalopteron affine blythii    
Trochalopteron affine muliense    
Trochalopteron affine oustaleti    
Trochalopteron affine saturatum    
Trochalopteron austeni Brown-capped Laughingthrush Bruinkapgaailijster
Trochalopteron austeni austeni    
Trochalopteron austeni victoriae    
Trochalopteron chrysopterum Assam Laughingthrush Assamgaailijster
Trochalopteron chrysopterum ailaoshanense    
Trochalopteron chrysopterum chrysopterum    
Trochalopteron chrysopterum erythrolaemum    
Trochalopteron chrysopterum godwini    
Trochalopteron chrysopterum woodi    
Trochalopteron elliotii Elliot's Laughingthrush Elliots gaailijster
Trochalopteron erythrocephalum Chestnut-crowned Laughingthrush Roodkopgaailijster
Trochalopteron erythrocephalum erythrocephalum    
Trochalopteron erythrocephalum kali    
Trochalopteron erythrocephalum nigrimentum    
Trochalopteron formosum Red-winged Laughingthrush Roodvleugelgaailijster
Trochalopteron formosum formosum    
Trochalopteron formosum greenwayi    
Trochalopteron henrici Brown-cheeked Laughingthrush Prins Henry's gaailijster
Trochalopteron melanostigma Silver-eared Laughingthrush Zilveroorgaailijster
Trochalopteron melanostigma connectens    
Trochalopteron melanostigma melanostigma    
Trochalopteron melanostigma ramsayi    
Trochalopteron melanostigma schistaceum    
Trochalopteron melanostigma subconnectens    
Trochalopteron milnei Red-tailed Laughingthrush Roodstaartgaailijster
Trochalopteron milnei milnei    
Trochalopteron milnei sharpei    
Trochalopteron milnei sinianum    
Trochalopteron milnei vitryi    
Trochalopteron morrisonianum White-whiskered Laughingthrush Morrisongaailijster
Trochalopteron ngoclinhense Golden-winged Laughingthrush Geelvleugelgaailijster
Trochalopteron peninsulae Malayan Laughingthrush Maleise gaailijster
Trochalopteron squamatum Blue-winged Laughingthrush Blauwvleugelgaailijster
Trochalopteron subunicolor Scaly Laughingthrush Goudvleugelgaailijster
Trochalopteron subunicolor fooksi    
Trochalopteron subunicolor fooksi    
Trochalopteron subunicolor fooksi    
Trochalopteron subunicolor griseatum    
Trochalopteron subunicolor griseatum    
Trochalopteron subunicolor griseatum    
Trochalopteron subunicolor subunicolor    
Trochalopteron subunicolor subunicolor    
Trochalopteron subunicolor subunicolor    
Trochalopteron variegatum Variegated Laughingthrush Prachtgaailijster
Trochalopteron variegatum nuristani    
Trochalopteron variegatum simile    
Trochalopteron variegatum variegatum    
Trochalopteron yersini Collared Laughingthrush Roestkraaggaailijster
Turdinus atrigularis Black-throated Wren-babbler Zwartkeelsluiptimalia
Turdinus macrodactylus Large Wren-babbler Grote sluiptimalia
Turdinus macrodactylus beauforti    
Turdinus macrodactylus lepidopleurus    
Turdinus macrodactylus macrodactylus    
Turdinus marmoratus Marbled Wren-babbler Marmersluiptimalia
Turdinus marmoratus grandior    
Turdinus marmoratus marmoratus    
Turdinus rufipectus Rusty-breasted Wren-babbler Sumatraanse sluiptimalia
Turdoides affinis Yellow-billed Babbler Geelsnavelbabbelaar
Turdoides affinis affinis    
Turdoides affinis taprobanus    
Turdoides altirostris Iraq Babbler Iraakse babbelaar
Turdoides aylmeri Bare-eyed Babbler Schubborstbabbelaar
Turdoides aylmeri aylmeri    
Turdoides aylmeri boranensis    
Turdoides aylmeri keniana    
Turdoides aylmeri mentalis    
Turdoides bicolor Southern Pied Babbler Eksterbabbelaar
Turdoides caudata Common Babbler Gewone babbelaar
Turdoides caudata caudata    
Turdoides caudata eclipes    
Turdoides caudata huttoni    
Turdoides caudata salvadorii    
Turdoides earlei Striated Babbler Gestreepte babbelaar
Turdoides earlei earlei    
Turdoides earlei sonivia    
Turdoides fulva Fulvous Babbler Bruingele babbelaar
Turdoides fulva acaciae    
Turdoides fulva buchanani    
Turdoides fulva fulva    
Turdoides fulva maroccana    
Turdoides gularis White-throated Babbler Witkeelbabbelaar
Turdoides gymnogenys Bare-cheeked Babbler Naaktwangbabbelaar
Turdoides gymnogenys gymnogenys    
Turdoides gymnogenys kaokensis    
Turdoides hartlaubii Southern White-rumped Babbler Zuidelijke witstuitbabbelaar
Turdoides hartlaubii griseosquamata    
Turdoides hartlaubii hartlaubii    
Turdoides hindei Hinde's Pied Babbler Hindes babbelaar
Turdoides hypoleuca Northern Pied Babbler Bonte babbelaar
Turdoides hypoleuca hypoleuca    
Turdoides hypoleuca rufuensis    
Turdoides jardineii Arrow-marked Babbler Pijlpuntbabbelaar
Turdoides jardineii convergens    
Turdoides jardineii emini    
Turdoides jardineii hyposticta    
Turdoides jardineii jardineii    
Turdoides jardineii kirkii    
Turdoides jardineii tamalakanei    
Turdoides jardineii tanganjicae    
Turdoides leucocephala White-headed Babbler Witkopbabbelaar
Turdoides leucopygia Northern White-rumped Babbler Noordelijke witstuitbabbelaar
Turdoides leucopygia lacuum    
Turdoides leucopygia leucopygia    
Turdoides leucopygia limbata    
Turdoides leucopygia omoensis    
Turdoides leucopygia smithii    
Turdoides longirostris Slender-billed Babbler Dunbekbabbelaar
Turdoides longirostris arcana    
Turdoides longirostris longirostris    
Turdoides malcolmi Large Grey Babbler Malcolms babbelaar
Turdoides melanops Black-lored Babbler Zwartteugelbabbelaar
Turdoides melanops angolensis    
Turdoides melanops melanops    
Turdoides melanops querula    
Turdoides nipalensis Spiny Babbler Egelbabbelaar
Turdoides plebejus Brown Babbler Sahelbabbelaar
Turdoides plebejus cinerea    
Turdoides plebejus platycirca    
Turdoides plebejus plebejus    
Turdoides reinwardtii Reinward's Babbler Zwartkapbabbelaar
Turdoides reinwardtii reinwardtii    
Turdoides reinwardtii stictilaema    
Turdoides rubiginosa Rusty Babbler Rosse babbelaar
Turdoides rubiginosa bowdleri    
Turdoides rubiginosa heuglini    
Turdoides rubiginosa rubiginosa    
Turdoides rubiginosa schnitzeri    
Turdoides rufescens Orange-billed Babbler Ceylonese babbelaar
Turdoides sharpei Sharpe's Babbler Taborababbelaar
Turdoides sharpei sharpei    
Turdoides sharpei vepres    
Turdoides squamiceps Arabian Babbler Arabische babbelaar
Turdoides squamiceps muscatensis    
Turdoides squamiceps squamiceps    
Turdoides squamiceps yemensis    
Turdoides squamulata Scaly Babbler Geschubde babbelaar
Turdoides squamulata carolinae    
Turdoides squamulata jubaensis    
Turdoides squamulata squamulata    
Turdoides striata Jungle Babbler Junglebabbelaar
Turdoides striata malabarica    
Turdoides striata orientalis    
Turdoides striata sindiana    
Turdoides striata somervillei    
Turdoides striata striata    
Turdoides subrufa Rufous Babbler Roodrugbabbelaar
Turdoides subrufa hyperythra    
Turdoides subrufa subrufa    
Turdoides tenebrosa Dusky Babbler Oeverbabbelaar
Xiphirhynchus superciliaris Sickle-billed Scimitar-babbler Sikkelkruiplijster
Xiphirhynchus superciliaris forresti    
Xiphirhynchus superciliaris intextus    
Xiphirhynchus superciliaris rothschildi    
Xiphirhynchus superciliaris superciliaris    
Zosterornis hypogrammicus Palawan Striped Babbler Palawanboomtimalia
Zosterornis latistriatus Panay Striped Babbler Panayboomtimalia
Zosterornis nigrorum Negros Striped Babbler Negrosboomtimalia
Zosterornis striatus Luzon Striped Babbler Gestreepte boomtimalia
Zosterornis whiteheadi Chestnut-faced Babbler Whiteheads boomtimalia
Zosterornis whiteheadi sorsogonensis    
Zosterornis whiteheadi whiteheadi    
VOLG ONS
Op social media
@2020 SCIVV