ORDE GRUIFORMES Kraanvogels

Rallen

Familie Rallidae. Geslachten o.a. Amaurornis, Laterallus en Rallus.

Deze vogels zijn vruchten- en insecteneters die daarnaast ook graag een visje lusten. Het zijn van nature vooral insecteneters. Zij komen bij onze leden veel voor omdat zij bijzonder geschikt zijn om als bodemvogel gehouden te worden. De meeste leven in waterrijke bosgebieden maar blijken in gevangenschap toch niet zoveel water nodig te hebben. De bodem dient zacht te zijn anders is de kans op pootaandoeningen groot. Ook met deze groep wordt regelmatig gefokt en sommige soorten zijn tegen ons klimaat opgewassen. De broedgewoontes zijn nogal verschillend; sommige bouwen hun nesten in of op het water en andere bouwen overdekte nesten in bomen of struiken.

Rallen zijn over de gehele wereld verspreid, opvallend is dat zij zelfs op de kleinste eilanden in alle delen van de wereld voorkomen. Niet minder dan 44 soorten leven of leefden uitsluitend op grote of kleine eilanden en eilandengroepen.

Als bijzondere kenmerken zien we dat de rallen door de natuur voortreffelijk zijn uitgerust voor hun leven in dichte begroeiing. Hun lichaam is zijdelings samengedrukt en voelt zacht en lenig aan; dit is te danken aan de merkwaardige zachte bevedering en aan de wervelkolom, die - anders dan bij andere vogels - ook zijwaarts zeer bewegelijk is.

Zeer typerend voor vele rallensoorten is de opvallende kleurige koptooi in de vorm van voorhoofdsplaatjes zoals we bij meerkoeten, waterhoentjes en purperkoeten zien. In de paartijd zijn deze plaatjes het sterkst ontwikkeld; bij de gevechten om de broedplaatsen dienen ze ongetwijfeld als middel om de tegenstander te intimideren.

Opvallend is bij veel rallen ook de kleur van snavel en poten. Naast onopvallende bruinachtige en olijfgroene snavels komen ook kleurige voor: rode, gele, witte en zelfs tweekleurige zoals bij ons waterhoentje dat een rode snavel met gele punt heeft. Fel rood zijn bijvoorbeeld de poten van de purperkoeten.

Rallen hebben korte afgeronde vleugels en zijn slechte vliegers. De soorten die op dicht begroeid terrein leven, proberen zich aan het gezicht te ontrekken door snel in de plantenwildernis te verdwijnen. Rallen vliegen maar zelden, en als ze het doen, kan men duidelijk zien hoe moeilijk ze het afgaat.

Een bijzondere manier van voedselopname zien we bij de purperkoeten: met hun lange teen houden ze voedselbrokjes heel behendig vast en brengen ze zo naar de snavel.

Rallen leven in paren en vormen na de paartijd geen grote groepen.

De meeste rallen leven in de paartijd in gebieden met water en dichte plantengroei. Zij geven daarom de voorkeur aan dichtbegroeide meren en plassen met drassige oevers en rietkragen, dichtbegroeide oevers en langzaam stromende rivieren en beken, open terrein en tropische oerwouden, voorts dode rivierarmen en moerassige, met hoog gras en riet begroeide weiden en sloten. Het overgrote deel van de soorten vinden we daarom in vlakten en in heuvellandschap, enkelen echter ook in de bergen.

De voeding van de rallen is zeer gevarieerd, zowel plantaardig als dierlijk. Het dierlijk voedsel bij de kleine rallen uit kleine diertjes van allerlei soort, die meestal aan of in het water leven, d.w.z. wormen, slakken, insecten: vliegen, muggen, eendagsvliegen, en larven daarvan.

De grotere rallensoorten voeden zich met grotere dieren, zoals kleine visjes, kikkers, en met eieren van vogels die in hetzelfde gebied leven.

De nesten van rallen liggen meestal in de dichtste plantengroei op drassige bodem, op omgevallen biezen of rietstengels boven ondiep water of op een soort grasbulten. De diepe bekervormige nesten van droge plantendelen - biezen en riethalmen - worden vaak door mannetjes en wijfjes samen gebouwd. Vooral de nesten van kleine rallen zijn erg moeilijk te vinden, omdat de vogels altijd de rond het nest groeiende stengels als een soort dak boven het nest samentrekken.

Alle rallen zijn nestvlieders. De donzige jongen hebben een plucheachtig zwart donskleed. Aan de vleugeltjes van de donsjongen bevindt zich een geprononceerde duimnagel. Met behulp van deze vleugeltjes scharrelen de donsjongen heel behendig over de vele hindernissen: rietstengels, halmen, wortels en andere begroeiing die zich in de omgeving van het nest bevinden. De oude vogels brengen samen  de jongen groot en voeden ze.

 

ZWARTE RAL - Amaurornis flavirostris - Black Crake.
ZWARTE RAL - Amaurornis flavirostris

In tropisch zuidelijk Afrika leeft de diepzwarte Zwarte ral men vindt hem daar in allerlei moerassige terreinen.

De grootte van de zwarte ral is 20 tot 22 cm, naargelang het geslacht. Als men de tijd er voor neemt en de vogels dicht bij elkaar zijn, kan men duidelijk verschil in grootte waarnemen. De haan is veel groter dan het hennetje. De vogels lijken geheel zwart met rode ogen, de citroengele snavel en felrode poten. Bij observatie blijkt alleen de kop en nek echt zwart te zijn. De koraalrode ogen steken bijzonder mooi tegen het zwart af. Bijna het gehele lichaam heeft een blauwe waas (zie foto) en de slagpennen zijn donkerbruin. Zij hebben lange tenen waarmee zij zich in de moerasvegetatie, hetgeen hun natuurlijke biotoop is, boven water kunnen houden.

Zwarte rallen worden af en toe bij particulieren en in vogelparken e.d. gehouden en uit ervaring weten wij dat hoe groter de volière is, hoe rustiger de zwarte rallen zich gedragen. Omdat zij zich dan wat beter uit de gevarenzone kunnen terugtrekken, wanen ze zich veiliger. De zwarte ral heeft een kort staartje dat voortdurend op en neer wipt. Rallen leiden een verborgen leven in moerasgebieden. Door moeder natuur zijn zij bijzonder goed uitgerust voor hun leven in dichte rietkragen en andere begroeiing.

Ze zijn bijna zo glad als een aal en als men ze beetpakt voelen zij heel zacht aan. De vogels zijn bijna altijd bij elkaar en verder houden ze contact door brommende geluiden te produceren.

In de volière zijn ze gemakkelijk te houden op universeelvoer, aangevuld met meelwormen, maden, miereneieren, enz. Ook fijngemaakte tahoe nemen ze graag op.

Alle rallen vragen een ruime goed beplante buiten - met verwarmde binnenvolière die tevens voorzien is van een zachte bodembedekking zoals gras e.d. De vogels moeten constant de beschikking hebben over water omdat ze als watervogel natuurlijk graag het bad in gaan en ook omdat het voedsel daarin geweekt wordt voordat het opgegeten wordt.

Zoals eerder beschreven maken ook zwarte rallen een overkoepeld nest in bijvoorbeeld een pol siergras.

Aan de paring van zwarte rallen gaat een ceremonie vooraf. Het hennetje geeft door kop en nek naar beneden te buigen, dus als het ware heel onderdanig te doen, te kennen dat zij paringsbereid is, zoals de meerkoet dat doet. De kop wordt hierbij volledig onder het lichaam gebracht waardoor het lijkt of ze een bult heeft. Hierna volgt de paring.

Zoals een merel een pier uit de grond haalt, zo trekken zij het nestmateriaal uit een bloem of plant. Telkens wanneer er nestmateriaal is losgetrokken, lopen ze er mee op een drafje naar de bouwplaats. Waarschijnlijk is dit om de afstand zo snel mogelijk te overbruggen en zodoende eventuele vijanden zo weinig mogelijk kans te geven het nest te ontdekken.

Er worden 2-3 relatief grote eieren gelegd, deze zijn zalmkleurige en bedekt met bruine stipjes. Tijdens de gehele broedtijd zijn de rallen zeer onverdraagzaam tegenover de andere bewoners van de volière, iedereen die in de buurt van het nest komt wordt aangevallen.

De broedtijd is 22 - 23 dagen. De kuikentjes zijn geheel zwart met een witte snaveltje, dat in tweeën wordt verdeeld door een zwart ringetje. Ook de pootjes zijn zwart en voorzien van lange tenen. Twee dagen blijven de jongen nog in het nest en daarna komen ze er uit. Vanzelfsprekend moet er volop levend voer aanwezig zijn.

 

WITBORSTRAL -  Amaurornis phoenicurus - White-breasted Water Hen.
WITBORSTRAL -  Amaurornis phoenicurus

In 4 soorten bewonen zij Zuid Azië van Kasjmir tot Zuidoost China en bijna alle eilanden van Sri Lanka en de Andamanen oostwaarts tot de Salomonseilanden, noordwaarts tot Hainan en Formosa; bovendien komen zij voor in Noord Australië.

Alle soorten leven in moerassig terrein en in rijstvelden.

De verzorging en huisvesting komen geheel overeen met die van de andere rallen.

Sinds 1965 is met deze vogels in Duitsland met succes gefokt.

 

BRAZILIAANSE DWERGRAL - Laterallus leucopyrrhus - Red & White Crake.
Braziliaanse dwergralBRAZILIAANSE DWERGRAL - Laterallus leucopyrrhus

Vaak wordt hij foutief witborstral genoemd, maar met de voorgaande ral als voorbeeld zien we dat dit een geheel andere vogel is.

Over het leven in het wild is van deze kleine groep slechts weinig bekend.

In een goed beplante buiten - met verwarmde binnenvolière zijn deze ralletjes goed met andere vogels te houden. Vanzelfsprekend is hier ook weer de waterpartij van groot belang.

Meestal wordt het overkoepelde nest voorzien van een zij-ingang laag boven de grond gebouwd. Hierin legt de hen haar 4 witte eitjes, die 22 tot 26 dagen bebroedt worden. Gedurende de broedtijd brengt het haantje voedsel aan het hennetje. Zodra de jongen uitkomen en opgedroogd zijn verlaten ze het nest. Ook deze jongen hebben zwart dons, en de snavel heeft de witte tekening (zoals bij de Zwarte ral) die pas na negen weken verdwenen is, de tijd die de jongen nodig hebben om volwassen te worden.

De hen begint weer snel met de volgende ronde, zodat er jongen van verschillende leeftijden rondlopen. De oudere jongen helpen de latere jongen groot te brengen.

Opvallend is de typische gang. De poten worden met korte rukjes verplaatst, het lichaam van links naar rechts gedraaid, waardoor een soort "slangengang" wordt vertoond.

 

 

BANDRAL - Rallus philippensis australis - Banded Rail.
Band ralBANDRAL - Rallus philippensis australis

Deze bandrallen vinden we in de moerasgebieden en mangrovebossen van de laag - en hooglanden. In de hooglanden komen ze voor tot op hoogten van 3400 meter, hier vinden we ze in de natte grasachtige gebieden. Het voedsel bestaat daar uit slakken, weekdiertjes en andere ongewervelde diertjes.

Hun gedrag komt veel overeen met dat van de Europese rallen. Ze zijn aanvankelijk schuw en proberen zich tussen struiken of hoog gras te verbergen, maar spoedig wennen ze aan hun verzorger en laten de schuwheid achterwege.

Broedresultaten zijn o.a. in Nederland reeds menige malen voorgekomen.

Het nest wordt in een hoge pol gras gemaakt, meestal enigszins verborgen onder een struik.

De zes eieren met de grondkleur witgroen met veel lichtbruine stippen verdeeld over het hele ei worden 20 - 22 dagen bebroed en de jongen zijn na uitkomen bijna geheel zwart. De hen loopt met haar kuikens rond en neemt ze onder de vleugels. Als ze onraad bespeurd loopt ze snel weg en blijven haar kuikens op een kluitje zitten. Een ogenblik later verdwijnen ze allemaal, waarbij ieder zijn eigen richting gaat. Onder gras en struiken weten ze zich zo goed te verstoppen, zodat het praktisch onmogelijk is ze in de volière terug te vinden. De kuikens groeien snel en als ze 2 weken zijn gaan ze zelfstandig eten, op een leeftijd van drie maanden zijn ze zo groot als de ouders. Het jeugdkleed is als het ouderkleed alleen minder fel gekleurd.

 


PURPERKOET - Porphyrio porphyrio - Purple Swamphen.
PurperkoetPURPERKOET - Porphyrio porphyrio

De levenswijze van de Purperkoeten lijkt veel op dat van het waterhoen. Er zijn vele ondersoorten; met een leefgebied wat de landen rondom de Middellandse Zee omvatten: Afrika, Madagaskar, zuidelijk Azië, de eilanden van het oriëntale en Australische gebied, Australië zelf, Tasmanië en Nieuw Zeeland. In de landen rond de Middellandse Zee, aan de Kaspische Zee en in Voor Azië zijn nog enkele plaatsen waar de Purperkoet broedt.

De Purperkoet (47 cm) leeft in waterrijke en moerassige streken, waar hij standvogel is en alleen tijdens bijzonder strenge winters naar warmer oorden verdreven wordt.

De vogels lopen statig en langzaam, als ze hun poten optillen, sluiten ze de voet, om hem bij het neerzetten weer te spreiden. (Dit heb ik vele malen kunnen waarnemen tijdens het verzorgen van deze vogels). Onder het lopen wipt hun korte staart op en neer. Als de vogels moeten vluchten, kunnen ze als het ware over de waterplanten lopen, met behulp  van fladderende vleugelslagen. Vliegen doen ze niet graag, ze laten hun rode poten  naar beneden hangen en vliegen slechts over korte afstand. Ze verbergen zich bij onraad tussen het riet. Zwemmen doen ze graag en goed.

De vogels leven van waterplanten, zaden, graan, insecten, vogeleieren en zelfs jonge vogels.

De nesten worden vaak drijvend op het water door beide vogels gebouwd. Er worden in mei drie tot vijf eieren gelegd, die rossig geel van kleur zijn met bruine en grijze vlekken. De broedtijd bedraagt 28 dagen, beide vogels broeden samen. De jongen zijn met een zwartblauwe donslaag bedekt en gaan na een week te water.

In een grote volière kunnen ze goed gehouden worden, maar niet met kleine - en broedende vogels.

Deze vogels vragen een zaad - en graanmengeling, maar ook universeelvoer en vele soorten insecten.

Purperkoeten ziet men vaak in grote volières, vogelparken en dierentuinen. In Nederland zijn bij de liefhebbers zo ver wij weten nog geen fokresultaten bereikt.

Rallidae Rails, Gallinules and Coots Rallen, koeten en waterhoentjes
Aenigmatolimnas marginalis Striped Crake Afrikaans porseleinhoen
Amaurolimnas concolor Uniform Crake Effen bosral
Amaurolimnas concolor castaneus
Amaurolimnas concolor guatemalensis
Amaurornis akool Brown Crake Bruin waterhoen
Amaurornis akool akool
Amaurornis akool coccineipes
Amaurornis bicolor Black-tailed Crake Tweekleurig porseleinhoen
Amaurornis flavirostris Black Crake Zwarte Ral of Zwart porseleinhoen
Amaurornis isabellinus Isabelline Bush-hen Sulawesiwaterhoen
Amaurornis magnirostris Talaud Bush-hen Talaudwaterhoen
Amaurornis moluccanus Rufous-tailed Bush-hen Molukkenwaterhoen
Amaurornis moluccanus moluccanus
Amaurornis moluccanus nigrifrons
Amaurornis moluccanus ruficrissus
Amaurornis moluccanus ultimus
Amaurornis olivaceus Plain Bush-hen Olijfbruin waterhoen
Amaurornis olivieri Sakalava Rail Oliviers waterhoen
Amaurornis phoenicurus White-breasted Waterhen Witborstral of Witborstwaterhoen
Amaurornis phoenicurus insularis
Amaurornis phoenicurus insularis
Amaurornis phoenicurus insularis
Amaurornis phoenicurus leucomelanus
Amaurornis phoenicurus leucomelanus
Amaurornis phoenicurus leucomelanus
Amaurornis phoenicurus midnicobaricus
Amaurornis phoenicurus midnicobaricus
Amaurornis phoenicurus midnicobaricus
Amaurornis phoenicurus phoenicurus
Amaurornis phoenicurus phoenicurus
Amaurornis phoenicurus phoenicurus
Anurolimnas castaneiceps Chestnut-headed Crake Kastanjekopral
Anurolimnas castaneiceps castaneiceps
Anurolimnas castaneiceps coccineipes
Anurolimnas fasciatus Black-banded Crake Zwartbandral
Anurolimnas viridis Russet-crowned Crake Roodkruinral
Anurolimnas viridis brunnescens
Anurolimnas viridis viridis
Aramides axillaris Rufous-necked Wood-rail Roodnekbosral
Aramides cajanea Grey-necked Wood-rail Cayennebosral
Aramides cajanea albiventris
Aramides cajanea cajanea
Aramides cajanea latens
Aramides cajanea mexicanus
Aramides cajanea morrisoni
Aramides cajanea pacificus
Aramides cajanea plumbeicollis
Aramides cajanea vanrossemi
Aramides calopterus Red-winged Wood-rail Roodvleugelbosral
Aramides mangle Little Wood-rail Kleine bosral
Aramides saracura Slaty-breasted Wood-rail Vale bosral
Aramides wolfi Brown Wood-rail Bruine bosral
Aramides ypecaha Giant Wood-rail Reuzenbosral
Aramidopsis plateni Snoring Rail Platens ral
Atlantisia rogersi Inaccessible Rail Inaccessible-eilandral
Canirallus beankaensis Tsingy Wood-rail Tsingygrijskeelral
Canirallus kioloides Madagascar Wood-rail Madagaskargrijskeelral
Canirallus kioloides berliozi
Canirallus kioloides kioloides
Canirallus oculeus Grey-throated Rail Grijskeelral
Coturnicops exquisitus Swinhoe's Rail Swinhoes ral
Coturnicops notatus Speckled Rail Darwins ral
Coturnicops noveboracensis Yellow Rail Gele ral
Coturnicops noveboracensis goldmani
Coturnicops noveboracensis noveboracensis
Crex crex Corncrake Kwartelkoning
Crex egregia African Crake Afrikaanse kwartelkoning
Cyanolimnas cerverai Zapata Rail Zapataral
Dryolimnas cuvieri White-throated Rail Witkeelral
Dryolimnas cuvieri aldabranus
Dryolimnas cuvieri cuvieri
Eulabeornis castaneoventris Chestnut Rail Mangroveral
Eulabeornis castaneoventris castaneoventris
Eulabeornis castaneoventris sharpei
Fulica alai Hawaiian Coot Maskarenenkoet
Fulica americana American Coot Amerikaanse meerkoet
Fulica americana americana
Fulica americana columbiana
Fulica ardesiaca Andean Coot Punakoet
Fulica ardesiaca ardesiaca
Fulica ardesiaca atrura
Fulica armillata Red-gartered Coot Roodbandkoet
Fulica atra Common Coot Meerkoet
Fulica atra atra
Fulica atra australis
Fulica atra lugubris
Fulica atra novaeguinea
Fulica caribaea Caribbean Coot Caribische koet
Fulica cornuta Horned Coot Hoornkoet
Fulica cristata Red-knobbed Coot Knobbelmeerkoet
Fulica gigantea Giant Coot Reuzenkoet
Fulica leucoptera White-winged Coot Witvleugelkoet
Fulica rufifrons Red-fronted Coot Roodschildkoet
Gallicrex cinerea Watercock Waterhaan
Gallinula angulata Lesser Moorhen Afrikaans waterhoen
Gallinula chloropus Common Moorhen Waterhoen
Gallinula chloropus barbadensis
Gallinula chloropus cachinnans
Gallinula chloropus cerceris
Gallinula chloropus chloropus
Gallinula chloropus galeata Amerikaans waterhoen
Gallinula chloropus garmani
Gallinula chloropus guami
Gallinula chloropus meridionalis
Gallinula chloropus orientalis
Gallinula chloropus pauxilla
Gallinula chloropus pyrrhorrhoa
Gallinula chloropus sandvicensis
Gallinula melanops Spot-flanked Gallinule Zwartkopwaterhoen
Gallinula melanops bogotensis
Gallinula melanops crassirostris
Gallinula melanops melanops
Gallinula mortierii Tasmanian Native-hen Tasmaans waterhoen
Gallinula nesiotis Tristan Moorhen Tristanwaterhoen
Gallinula nesiotis comeri Goughwaterhoen
Gallinula silvestris San Cristobal Moorhen San-Cristobalwaterhoen
Gallinula tenebrosa Dusky Moorhen Zwart waterhoen
Gallinula tenebrosa frontata
Gallinula tenebrosa neumanni
Gallinula tenebrosa tenebrosa
Gallinula ventralis Black-tailed Native-hen Australisch waterhoen
Gallirallus australis Weka Weka
Gallirallus australis australis
Gallirallus australis greyi
Gallirallus australis hectori
Gallirallus australis scotti
Gallirallus calayanensis Calayan Rail Calayanral
Gallirallus insignis New Britain Rail New-Britainral
Gallirallus lafresnayanus New Caledonian Rail Nieuw-Caledonische ral
Gallirallus okinawae Okinawa Rail Okinawaral
Gallirallus owstoni Guam Rail Guamral
Gallirallus philippensis Buff-banded Rail Geelbandral
Gallirallus philippensis admiralitatis
Gallirallus philippensis anachoretae
Gallirallus philippensis andrewsi
Gallirallus philippensis assimilis
Gallirallus philippensis christophori
Gallirallus philippensis ecaudatus
Gallirallus philippensis goodsoni
Gallirallus philippensis lacustris
Gallirallus philippensis lesouefi
Gallirallus philippensis mellori
Gallirallus philippensis meyeri
Gallirallus philippensis pelewensis
Gallirallus philippensis philippensis
Gallirallus philippensis praedo
Gallirallus philippensis reductus
Gallirallus philippensis sethsmithi
Gallirallus philippensis swindellsi
Gallirallus philippensis tounelierie
Gallirallus philippensis wilkinsoni
Gallirallus philippensis xerophilus
Gallirallus rovianae Roviana Rail Rovianaral
Gallirallus striatus Slaty-breasted Rail Gebandeerde ral
Gallirallus striatus albiventer
Gallirallus striatus gularis
Gallirallus striatus jouyi
Gallirallus striatus obscurior
Gallirallus striatus paratermus
Gallirallus striatus striatus
Gallirallus striatus taiwanus
Gallirallus sylvestris Lord Howe Rail Lord-Howeral
Gallirallus torquatus Barred Rail Zebraral
Gallirallus torquatus celebensis
Gallirallus torquatus kuehni
Gallirallus torquatus limarius
Gallirallus torquatus sulcirostris
Gallirallus torquatus torquatus
Gymnocrex plumbeiventris Bare-eyed Rail Molukkennaaktoogral
Gymnocrex plumbeiventris hoeveni
Gymnocrex plumbeiventris plumbeiventris
Gymnocrex rosenbergii Bald-faced Rail Sulawesinaaktoogral
Gymnocrex talaudensis Talaud Rail Talaudnaaktoogral
Habroptila wallacii Invisible Rail Halmahera-ral
Himantornis haematopus Nkulengu Rail Nkulengural
Laterallus albigularis White-throated Crake Witkeeldwergral
Laterallus albigularis albigularis
Laterallus albigularis cerdaleus
Laterallus albigularis cinereiceps
Laterallus exilis Grey-breasted Crake Amazonedwergral
Laterallus jamaicensis Black Rail Zwarte dwergral
Laterallus jamaicensis coturniculus
Laterallus jamaicensis jamaicensis
Laterallus jamaicensis murivagans
Laterallus jamaicensis salinasi
Laterallus jamaicensis tuerosi
Laterallus leucopyrrhus Red-and-white Crake Roodbonte dwergral
Laterallus levraudi Rusty-flanked Crake Levrauds dwergral
Laterallus melanophaius Rufous-sided Crake Braziliaanse dwergral
Laterallus melanophaius melanophaius
Laterallus melanophaius oenops
Laterallus ruber Ruddy Crake Rosse dwergral
Laterallus spilonotus Galapagos Rail Galápagosdwergral
Laterallus xenopterus Rufous-faced Crake Conovers dwergral
Lewinia mirificus Brown-banded Rail Luzonral
Lewinia muelleri Auckland Rail Müllers ral
Lewinia pectoralis Lewin's Rail Grijsborstral
Lewinia pectoralis alberti
Lewinia pectoralis brachipus
Lewinia pectoralis captus
Lewinia pectoralis clelandi
Lewinia pectoralis exsul
Lewinia pectoralis insulsus
Lewinia pectoralis mayri
Lewinia pectoralis pectoralis
Megacrex inepta New Guinea Flightless Rail Kasuarisral
Megacrex inepta inepta
Megacrex inepta pallida
Micropygia schomburgkii Ocellated Crake Schomburgks ral
Micropygia schomburgkii chapmani
Micropygia schomburgkii schomburgkii
Neocrex colombianus Colombian Crake Colombiaans roodsnavelhoen
Neocrex colombianus colombianus
Neocrex colombianus ripleyi
Neocrex erythrops Paint-billed Crake Roodsnavelhoen
Neocrex erythrops erythrops
Neocrex erythrops olivascens
Nesoclopeus poecilopterus Bar-winged Rail Fijiral
Nesoclopeus woodfordi Woodford's Rail Woodfords ral
Nesoclopeus woodfordi immaculatus
Nesoclopeus woodfordi tertius
Nesoclopeus woodfordi woodfordi
Pardirallus maculatus Spotted Rail Gevlekte ral
Pardirallus maculatus insolitus
Pardirallus maculatus maculatus
Pardirallus nigricans Blackish Rail Rouwral
Pardirallus nigricans caucae
Pardirallus nigricans nigricans
Pardirallus sanguinolentus Plumbeous Rail Loodgrijze ral
Pardirallus sanguinolentus landbecki
Pardirallus sanguinolentus luridus
Pardirallus sanguinolentus sanguinolentus
Pardirallus sanguinolentus simonsi
Pardirallus sanguinolentus tschudii
Pardirallus sanguinolentus zelebori
Porphyrio alleni Allen's Gallinule Afrikaans purperhoen
Porphyrio flavirostris Azure Gallinule Azuurpurperhoen
Porphyrio mantelli Takahe Zuidereilandtakahe
Porphyrio mantelli hochstetteri
Porphyrio martinica American Purple Gallinule Amerikaans purperhoen
Porphyrio porphyrio Purple Swamphen
Porphyrio porphyrio bellus
Porphyrio porphyrio caspius
Porphyrio porphyrio indicus
Porphyrio porphyrio madagascariensis Smaragdpurperkoet
Porphyrio porphyrio melanopterus
Porphyrio porphyrio melanotus
Porphyrio porphyrio pelewensis
Porphyrio porphyrio poliocephalus
Porphyrio porphyrio porphyrio Purperkoet
Porphyrio porphyrio pulverulentus
Porphyrio porphyrio samoensis
Porphyrio porphyrio seistanicus
Porphyrio porphyrio viridis
Porzana albicollis Ash-throated Crake Witkeelporseleinhoen
Porzana albicollis albicollis
Porzana albicollis olivacea
Porzana atra Henderson Crake Hendersonporseleinhoen
Porzana carolina Sora Soraral
Porzana cinerea White-browed Crake Wenkbrauwral
Porzana flaviventer Yellow-breasted Crake Geelbuikporseleinhoen
Porzana flaviventer bangsi
Porzana flaviventer flaviventer
Porzana flaviventer gossii
Porzana flaviventer hendersoni
Porzana flaviventer woodi
Porzana fluminea Australian Crake Australisch porseleinhoen
Porzana fusca Ruddy-breasted Crake Bruin porseleinhoen
Porzana fusca erythrothorax
Porzana fusca fusca
Porzana fusca phaeopyga
Porzana fusca zeylonica
Porzana monasa Kosrae Crake Kusaieral
Porzana parva Little Crake Klein waterhoen
Porzana paykullii Band-bellied Crake Bontbekral
Porzana porzana Spotted Crake Porseleinhoen
Porzana pusilla Baillon's Crake Kleinste waterhoen
Porzana pusilla affinis
Porzana pusilla intermedia
Porzana pusilla mayri
Porzana pusilla mira
Porzana pusilla palustris
Porzana pusilla pusilla
Porzana spiloptera Dot-winged Crake Dunfords dwergral
Porzana tabuensis Spotless Crake Pacifisch porseleinhoen
Porzana tabuensis edwardi
Porzana tabuensis richardsoni
Porzana tabuensis tabuensis
Rallina canningi Andaman Crake Andamanenral
Rallina eurizonoides Slaty-legged Crake Zwartpootral
Rallina eurizonoides alvarezi
Rallina eurizonoides amauroptera
Rallina eurizonoides eurizonoides
Rallina eurizonoides formosana
Rallina eurizonoides minahasa
Rallina eurizonoides sepiaria
Rallina eurizonoides telmatophila
Rallina fasciata Red-legged Crake Roodpootral
Rallina forbesi Forbes's Forest-rail
Rallina forbesi dryas
Rallina forbesi forbesi
Rallina forbesi parva
Rallina forbesi steini
Rallina leucospila White-striped Forest-rail Bonte kaneelral
Rallina mayri Mayr's Forest-rail Mayrs kaneelral
Rallina mayri carmichaeli
Rallina mayri mayri
Rallina rubra Chestnut Forest-rail Nieuw-Guinese kaneelral
Rallina rubra klossi
Rallina rubra rubra
Rallina rubra telefolminensis
Rallina tricolor Red-necked Crake Driekleurige ral
Rallus antarcticus Austral Rail Magelhaenral
Rallus aquaticus Water Rail Waterral
Rallus aquaticus aquaticus
Rallus aquaticus hibernans
Rallus aquaticus indicus Bruinwangral
Rallus aquaticus korejewi
Rallus caerulescens African Rail Afrikaanse waterral
Rallus elegans King Rail Koningsral
Rallus elegans elegans
Rallus elegans ramsdeni
Rallus elegans tenuirostris
Rallus limicola Virginia Rail Virginiaral
Rallus limicola aequatorialis Ecuadoraanse ral
Rallus limicola friedmanni
Rallus limicola limicola
Rallus longirostris Clapper Rail Klapperral
Rallus longirostris beldingi
Rallus longirostris belizensis
Rallus longirostris caribaeus
Rallus longirostris coryi
Rallus longirostris crassirostris
Rallus longirostris crepitans
Rallus longirostris cypereti
Rallus longirostris grossi
Rallus longirostris insularum
Rallus longirostris leucophaeus
Rallus longirostris levipes
Rallus longirostris longirostris
Rallus longirostris margaritae
Rallus longirostris obsoletus
Rallus longirostris pallidus
Rallus longirostris pelodramus
Rallus longirostris phelpsi
Rallus longirostris saturatus
Rallus longirostris scotti
Rallus longirostris waynei
Rallus longirostris yumanensis
Rallus madagascariensis Madagascar Rail Madagaskarwaterral
Rallus semiplumbeus Bogota Rail Bogotáwaterral
Rallus semiplumbeus peruvianus
Rallus semiplumbeus semiplumbeus
Rallus wetmorei Plain-flanked Rail Wetmore's ral
Rougetius rougetii Rouget's Rail Rougets ral
Sarothrura affinis Striped Flufftail Strepenral
Sarothrura affinis affinis
Sarothrura affinis antonii
Sarothrura ayresi White-winged Flufftail Witvleugelral
Sarothrura boehmi Streaky-breasted Flufftail Böhms ral
Sarothrura elegans Buff-spotted Flufftail Bruinvlekral
Sarothrura elegans elegans
Sarothrura elegans reichenovi
Sarothrura insularis Madagascar Flufftail Hovaral
Sarothrura lugens Long-toed Flufftail Ugallaral
Sarothrura lugens lugens
Sarothrura lugens lynesi
Sarothrura pulchra White-spotted Flufftail Parelvlekral
Sarothrura pulchra batesi
Sarothrura pulchra centralis
Sarothrura pulchra pulchra
Sarothrura pulchra zenkeri
Sarothrura rufa Red-chested Flufftail Roodborstral
Sarothrura rufa bonapartii
Sarothrura rufa elizabethae
Sarothrura rufa rufa
Sarothrura watersi Slender-billed Flufftail Bartletts ral
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com