ORDE PICIRORMES Spechtachtigen

Baardvogels.

Familie Capitoninae voor de baardvogels uit Zuid- en Midden-Amerika.
Baardvogels zijn verwant  aan toekans en spechten. 

De familie Megalaiminae staat voor de Aziatische en de familie Lybiinae voor de Afrikaanse baardvogels. De bekende dwergbaardvogeltjes en de tandbaardvogels behoren onder andere tot de Afrikaanse groep. Ze zijn nauw verwant met de spechten. Dit kun je duidelijk zien aan de poten, want ook zij gebruiken deze om te klimmen en zetten dan ook twee tenen naar voren en twee naar achteren. Baardvogels zijn meestal levendig gekleurd, hebben een gedrongen lichaam en enigszins korte afgeronde vleugels waarmee ze gelijk een specht in golvende beweging vliegen, sommigen van de kleinere soorten vliegen echter in rechte vlucht. Hun naam danken zij aan de soort stijve borstels de "baard" die aan de snavelbasis ontspringt. 

De grootte varieert van 9 cm (Afrikaanse dwergbaardvogels) tot 32 cm (Himalaya baardvogel).  De mannen en poppen zijn meestal identiek gekleurd, slechts enkele poppen hebben een afwijkend verenkleed.

Ze zijn wijd verspreid in de tropische gebieden van Zuid Amerika, Afrika en Zuidoost Azië, met in totaal 16 geslachten en 76 soorten.

De meeste hebben een vrij forse snavel waarmee zij hun nesten kunnen uithakken. . Ook met deze soorten wordt regelmatig gefokt. Een fokpaartje heeft een eigen ruimte nodig. Zij worden niet zo vaak gehouden omdat zij de naam hebben agressief te zijn tegen medebewoners. Maar dit laatste verschilt heel erg van soort tot soort en soms zelfs van vogel tot vogel. Met wat grotere soorten vogels zijn zij over het algemeen gemakkelijk te houden. Over het algemeen zijn het sterke vogels die goed tegen ons klimaat kunnen maar in de winter over een vorstvrij nachthok moeten beschikken. Het zijn voornamelijk vruchteneters, maar ook insecten worden vooral als zij jongen hebben graag gegeten. 

Ze leven tussen het groene gebladerte van de tropische oerwouden en aan bosranden, ze komen zelden op de grond. Het voedsel bestaat uit vruchten, hoofdzakelijk wilde vijgen, papaja's, guaven en bessen, maar ook termieten, groene roofsprinkhanen, gekko's en zo nu en dan zelfs eieren van andere vogels.  Alleen op voedselplaatsen, zoals vruchtdragende bomen komen dikwijls aanzienlijke aantallen baardvogels bij elkaar, verder leven zij alleen of in paren. Enkele soorten zijn sociaal en vormen buiten de broedtijd groepen. De jongen blijven lang in het gezelschap van de ouders.

Ieder soort heeft zijn eigen kenmerkende roep, die vaak uit een enkele lettergreep bestaat, welke voortdurend herhaald wordt. Vele baardvogels hebben aan deze geluiden hun naam te danken. Bij deze roep houden ze de snavel omhoog en bewegen hun kop van achteren naar voren.

Zoals alle spechtvogels zijn ook baardvogels holenbroeders. Zij broeden vaak in holle bomen. Sommige soorten hakken hun nest geheel zelf uit, maar weer andere vermaken oude spechtennesten. Zulke nestholten (die buiten de broedtijd voor slaapplaats dienen) kunnen soms meer dan één ingang hebben en zijn het resultaat van tien dagen werk van beide ouders. De openingen, die lijken op die van spechten holen, zijn juist groot genoeg om de vogel door te laten. De gang buigt naar beneden af en loopt dan nog een eind door, voor hij de nestkamer bereikt. De ingang van een boomnest is gewoonlijk geboord aan de onderkant van een tak. De vogels hangen bij het hakken in de boom en boren geduldig met hun stompe snavels in het gewoonlijk sponzige hout. De 2-5 witte, ovale eieren worden op de molm of houtspaanders gelegd; deze eieren hebben overlangse groeven over de schaal en worden door beide partners bebroedt, 's nachts echter alleen door het popje.

Als de jongen na een broedtijd van 13 - 15 dagen naakt en blind ter wereld komen, hebben zij evenals spechten harde eeltplekken aan de hielen. Pas op een leeftijd van 4 - 5 weken verlaten de jongen het nesthol; hun verenkleed is dan nog dof gekleurd.

Baardvogels moeten gehuisvest worden in goed beplante stevig gebouwde volières met verwarmd binnenverblijf. Met hout opgetrokken verblijven zijn niet aan te bevelen, want binnen de kortste keren weten zij deze te kapot te hakken.

Omdat baardvogels zeer gevoelig voor ijzerstapeling zijn geven wij ze een prima ijzerarm universeelvoer of vruchtenpaté, dit moet aangevuld worden met vele soorten vruchten en insecten. Dit voer moet op voederstandaards aangeboden worden.
  

ROODKOPBAARDVOGEL - Eubucco bourcierii - Red-headed Barbet

Roodkopbaardvogel popRoodkopbaardvogel man

 

 

 

 

 

   

 

 


pop links, man rechts

Deze 17 cm metende baardvogels zijn herkomstig uit Midden Amerika, Colombia, Ecuador en Peru. Er zijn 7 ondersoorten bekend en de orientalis vinden we op de oostelijke hellingen van het Andesgebergte in Ecuador.

Deze bontgekleurde vogels houden zich in dicht struikgewas en in de tropische wouden op. Het hoofdvoedsel bestaat uit vele soorten vruchten, maar vooral in de broedtijd zoeken ze naarstig naar insecten.

Hun krachtige snavel gebruiken ze voor het uithollen van dode, ten dele vermolmde bomen. In deze holten slapen en broeden ze.

De 2 - 4 eitjes liggen op spaarzame vezels en bladeren en worden door beide vogels afwisselend gedurende 13 - 14 dagen bebroed. De jongen worden ook door beide ouders grootgebracht, die het nest zorgvuldig schoonhouden.

Deze baardvogels moeten met zorg aan ons klimaat gewend worden, daar ze nogal gevoelig zijn voor koude en vocht, twee zaken waar we met ons klimaat overvloedig te maken hebben.

Als ze eenmaal gewend zijn, zullen ze in de wintermaanden toch de beschikking moeten hebben over een verwarmde binnenvolière. 
 
  
OORTS BAARDVOGEL - Megalaima oorti - Muller's Barbet 

Oorts Baardvogel      

Het verspreidingsgebied van deze 20 cm metende baardvogel is van Sumatra naar Maleisië, Zuid China en Indochina. Daar is hij te vinden met 4 ondersoorten in de bergbossen tot op hoogten van 1000 - 1700 meter.
Het broedseizoen is in de maanden oktober en maart.

Zoals alle baardvogels is hij een echte vruchteneter die echter ook wat insecten tot zich neemt.

Deze vogels kunnen alleen bij vogels van gelijke grootte gehouden worden.
  

VUURKRUINBAARDVOGEL - Trachyphonus erythrocephalus - Red and Yellow Barbet  
   
Vuurkruinbaardvogel 
De 23 cm grote Vuurkruinbaardvogels  komen hoofdzakelijk voor in Oost - en Noordwest Afrika.

Daar bewonen zij de bosrijke streken, vaak op open plekken waar het terrein ruw is met veel struikgewas. Ze zijn vaak te vinden bij de aarden wallen en oevers van rivieren. De vogels komen voor op zeeniveau (in Somalië) tot op hoogten van 1980 - 2130 meter.

Zij gebruiken termietenheuvels en mierennesten voor nest - en slaapgelegenheden.

Meestal foerageren zij in kleine groepjes van 3 - 10 vogels op of nabij de grond in de buurt van struiken en onder bomen op zoek naar sprinkhanen, krekels, kevers, larven, enz. Tevens eten zij vele soorten bessen.

Op de foto's is duidelijk het geslachtsverschil waarneembaar; de eerste foto laat de man zien, op de tweede foto zien we rechts de pop en links een pas uitgevlogen jonge man.

Jonge poppen lijken op de volwassen pop, jonge mannen hebben een zwartachtige kruin, hun  keel en ogen zijn grijsachtig.

Tijdens het balts - en paringsgedrag zitten beide vogels hoog op een tak, daarbij is de kop opgezwollen, de kuif staat omhoog en met opstaande vleugels bewegen zij hun kop van links naar rechts. Hierbij ontplooien zijn hun boven - en onderstaartdekveren en houden de stuitveren gespreid. De staart wordt naar beneden gehouden, waarbij de staart van de man stijf gehouden wordt. Bij dit alles zingen beide vogels in duet.

Tijdens deze hofmakerij springt de man om de pop heen en weer en voert haar af en toe. Dit gebeurt verschillende keren achter elkaar. Is de pop tot paring gereed dan zal deze plaats vinden. Vaak gebeurt dit in de vroege ochtenduren bij het aanbreken van de dag.

In tegenstelling wat in de natuur gebeurt, broeden zij soms ook in nestblokken.

Tijdens de opfok van de jongen helpen ook de oudere jongen de z.g.n. helpers van andere nesten mee.

Van deze baardvogels zijn al verschillende fokresultaten bekend. 
 
 
D'ARNAUDSBAARDVOGEL -  Trachyphonus  darnaudii - D' Arnaud's Barbet
 
D'Arnoudsbaardvogel

De tweede soort is de 15 cm grote d' Arnaudsbaardvogel, ook wel Oorvlekbaardvogel genoemd. Deze baardvogels komen voor in Soedan, Ethiopië, Somalië, Oeganda, Kenia en Zuidwest Tanzania, waar het bewoners zijn van dorre landstreken en savannes.

Van de d' Arnaudsbaardvogel zijn verschillende ondersoorten bekend, op de foto zien we de  Tachyphonus d. emini uit Centraal - en Zuidwest Tanzania.

Ze leven daar in paren of kleine groepjes en het grootste deel van de dag bevinden ze zich in het lage struikgewas. Ze maken een nest op een vlakke zandige bodem waarin ze een loodrechte gang graven. Op zekere diepte draait de gang zijdelings af en loopt vervolgens terug naar boven om uit te komen in een verbreedde broedholte. Daarin worden 3 tot 5 witte eieren gelegd.

Het verdere gedrag e.d. komt geheel overeen met die van de Vuurkruinbaardvogel.

De jongen zijn bij het uitvliegen nog wat kleiner dan de oudervogels en wat minder fel van kleur. Echt grote verschillen tussen jonge en volwassen vogels zijn er niet.

Een duidelijk geslachtsverschil is bij de d' Arnaudsbaardvogel in tegenstelling tot de Vuurkruinbaardvogel niet waarneembaar.

Ook van deze baardvogels zijn fokresultaten bekend.
 
 
BONTE BAARDVOGEL - Tricholeama leucomelan - Pied Barbet
 
Bonte Baardvogel

Deze vrij kleine (17 - 18 cm) baardvogels komen voor in Zuid  Afrika en Angola, waar ze Bonthouthakker genoemd worden. Daar vinden wij ze in de Acaciasavannes en wouden. Ook vinden we ze in de Kalahariwoestijn van Zimbabwe en bij rivierbeddingen, in tuinen en op boerenerven.
Er zijn 5 ondersoorten bekend.

Man en pop zijn niet of nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Jonge vogels missen de eerste tijd nog het rode voorhoofd.

Zij leven paarsgewijs. Hun vlucht is vast en direct, soms wat duikelend.

Zij slapen en rusten in open nestholten van klifzwaluwen en in diverse soorten wevernesten.

Bonte baardvogels maken een kenmerkend geluid, dat lijkt op een trompet; "pehp - pehp - pehp - pehp" soms wel twaalf maal. Verder maakt hij een Hopachtig geluid wat klinkt als:

"toop-toop-toop-toop". Dit geluid brengt hij voort met de snavel naar beneden gericht en opgeblazen keel. Dit herhaalt hij soms 20 maal in sneller tempo, oplopend naar het eind. Dit is vaak overdag te horen.

Het voedsel bestaat uit vele soorten fruit, nectar en zaden uit de zaaddozen van de Sophora japonica. Tijdens de broedtijd veel insecten.

Het broedseizoen is van augustus tot april. De vogels maken een nest in boomholten van zacht dood hout op een hoogte van 1 - 3 meter.

Meestal leggen zij 3 witte eieren, die zij 14 - 15 dagen bebroeden. Na 35 dagen vliegen de jongen uit. Op het rode voorhoofd na, lijken de jongen sprekend op de ouders. Het korte staartje en de brede weke snavel vallen nog goed op.

Snel na het uitvliegen verjaagd de man de jongen, zij kunnen dan nog zo'n vijf weken bij de pop blijven. Op een leeftijd van 7 weken zijn de jongen geheel uitgekleurd en zijn niet meer van de oudervogels te onderscheiden.

Deze baardvogeltjes zijn al verschillende malen in volières geboren.
  

ZWARTBAND TANDBAARDVOGEL - Lybius dubius - Bearded Barbet
  
Zwartband Tandbaardvogel

Deze opvallende 23 cm grote tandbaardvogels komen voor West Afrika. Daar leven zij in paren of kleine familiegroepjes en komen in de met acacia's begroeide streken veelvuldig voor. Dank zij de diepe groeven in de machtige snavel wordt deze vogel nog al eens verward met de Dubbelgetande baardvogel - Lybius bidentatus.

Bij deze vogels is nauwelijks geslachtsverschil waarneembaar. Alleen zien we bij de pop zwarte vlekjes in de witte uitstaande flankbevedering. Tijdens de balts spreidt het mannetje deze witte flankbevedering. Na de paring gaat hij naar de nestholte en klopt met de snavel heftig op de bodem van de ingang. Meestal volgt het popje dan. Op dezelfde wijze lokken de oude vogels de zojuist uitgevlogen jongen terug naar het nest.

In tijden dat bepaalde vruchten rijpen verzamelen deze baardvogels zich in grote vluchten, die een onheilspellend lawaai maken. Hun voedsel bestaat uit diverse bessen, bananen en insecten. Hun diepe en lang aangehouden "keks-keks" doet sterk  aan de roep van de Boomkoekoek - Phoeniculus senegalensis denken.

Met zijn grote gegroefde snavel, schaaft hij als het ware in een dode tak of boom een nestgat.

Beide partners werken mee aan het gereedmaken van de nestholte. De houtspaanders worden met de snavel het nest uit gedragen.

Er worden 3 - 4 witte eieren gelegd die door beide vogels worden bebroed. Beide ouders voeren de jongen met bij voorkeur insecten. Bij het grootbrengen van de jongen helpen ook vaak de oudere jongen mee, ook dragen deze de mestballen het nest uit. Na het uitvliegen van de jongen blijven de oudere jongen helpen hun jongere broertjes en zusjes verder groot te brengen.

Op een leeftijd van 45 dagen vliegen de jongen uit, ze lijken dan al sprekend op de oudervogels, alleen zijn ze nog wat fletser van kleur. Alleen de staart is relatief korter en de snavel nog niet zo groot.

Na het uitvliegen vertoeven de jongen ook vaak overdag nog in de boomholte en 's nachts slaapt de hele familie gezellig bij elkaar in deze nestholte.

Ook van deze tandbaardvogels zijn broedresultaten bij de vogelliefhebbers bekend. 
 
  
GRIJSKEEL BORSTELNEUSBAARDVOGEL - Gymnobucco bonapartei - Grey-throated Barbet
 
Grijskeel Borstelneusbaardvogel

De onopvallende bruine borstelbaardvogels onderscheiden zich door borstelvormige bosjes veren aan de snavelbasis en min of meer kale kop. Alle vier de soorten zijn beperkt tot de oerwoudgebieden van West- en Midden- Afrika, zij leven daar sociaal.

De Grijskeel borstelbaardvogel van 18 cm komt lokaal voor in Zuid Soedan, Oeganda en West Kenia.

Vaak laat hij zijn verdragende geluid horen wat ongeveer klinkt als: "hooooo of choooooo".

In grote dode bomen hakken verscheidene borstelbaardvogels hun nestholten uit en brengen daar in 3 of 4 jongen groot. Deze kolonies worden ook graag bezocht door honingwijzers die hun eieren in de nesten van deze baardvogels leggen en hun jongen door hen laten grootbrengen.

Borstelbaardvogels komen in grote getallen voor op diverse soorten fruitbomen,  vooral bij de vallende vijgen zijn ze altijd present.

In begin van de zestiger jaren werden deze vogels nog wel eens ingevoerd en de Kaalkopbaardvogel - Gymnobucco calvus van het Kameroengebergte heb ik vele jaren in mijn bezit gehad. Ze zijn echter nooit tot voortplanting gekomen. 
 
 
BLAUWWANG - of  BLAUWKEEL BAARDVOGEL - Megalaima asiatica - Blue-troated Barbet
 
Blauwwang Baardvogel

Een van de meest bekende baardvogels uit Azië is de 21 cm metende Blauwwang baardvogel die we vinden van Noord India tot Vietnam. De jongen hebben aanvankelijk een geheel groene kop, de lichte streeptekening verschijnt pas later.

Deze baardvogel behoort tot de soorten met zeer sterk ontwikkelde snavelborstels; tegen de snavel gelegd, reiken ze tot de punt. Bij het opnemen van een voedselbrok worden de snavelborstels wijd uitgespreid en wordt hij bij alarm geheel tegen de snavel gedrukt.

De functie van de snavelborstels is nog niet geheel duidelijk, waarschijnlijk dienen ze om te voorkomen dat de kopveren door het vruchtsap aaneenkleven.

Behalve allerlei vruchten, en besvruchten, eten Blauwwang baardvogels ook hagedissen, kevers en andere insecten.

Deze vogels kunnen agressief overkomen, daardoor zijn ze alleen te houden bij vogels van gelijke grootte, Witkuifgaaien e.d. De vogels kunnen 's winters buiten blijven, mits een verwarmd nachtverblijf tot hun beschikking is.
  

ROODBORSTEL BAARDVOGEL - Psilopogon pyrrolophus - Fire-tufted Barbet
 
Roodborstel Baardvogel

Deze vrij grote baardvogel van 27 - 28 cm wordt soms ook wel Grijswangbaardvogel genoemd.  Zij komen voor in Maleisië en Sumatra.

Behalve de rode opmerkelijke rode verenborstel die het voorhoofd tooit en aan de basis zwart is, onderscheidt de vogel zich door de typische borstelachtige pluimen boven de ogen, die uit smalle, groene veren gevormd worden. De pop is praktisch hetzelfde gekleurd als de man, zij het dat de kleuren wat valer zijn. In vergelijking tot de andere Aziatische baardvogels, heeft de Roodborstel baardvogel een langere staart en een kortere snavel.

In levenswijze doen deze baardvogels nog meer aan spechten denken, daar ze in groepjes van 3 tot 6 klauterend aan de boomstammen en takken in de bergwouden worden aangetroffen. Ze zijn dan waarschijnlijk op zoek naar insecten, die naast talrijke vruchten hun voedsel vormen.

Met vogels van gelijke grootte zijn ze goed samen te houden.

Wat ik voorheen al vermelde zijn ook deze baardvogels gevoelig voor vocht en kou, dus een verwarmd winterverblijf is noodzakelijk om de Roodborstel baardvogel in prima conditie te houden.

Helaas zijn er van genoemde Aziatische baardvogels nog geen broedresultaten bekend.

Het wordt dus een uitdaging om met deze fraaie vogels te fokken.
  

ROODVOORHOOFD  BAARDVOGEL of KOPERSMID - Megalaima haemacephala - Coppersmith Barbet 
 
Roodvoorhoofd Baardvogel

Een van de kleinste soorten is de Roodvoorhoofd baardvogel; hij meet slechts 16 - 17 cm en is nauwelijks groter dan een mus.

De vogels komen voor van Sri Lanka en India tot Java. Van deze baardvogeltjes zijn vele ondersoorten bekend. De ondersoort die op Java leeft heeft een rode keel.

In India is de Kopersmid een van de eerste vogels die de aandacht van de bezoeker trekken. Ook midden in de steden hoort men de onvermoeibaar herhaalde typische metaalachtige roep, die aan de slag van een hamer ("tonk") op een aanbeeld doet denken, zelfs op de warmste uren van de dag. Voor zijn nestholte gebruikt hij elke geschikte boom, ook in tuinen en drukke straten. Het vlieggat bevindt zich steeds aan de onderzijde van een vermolmde tak; de 2 - 4 eieren worden slechts 12 dagen bebroed.

Deze kleine baardvogels eten vrijwel uitsluitend vruchten.
 
 
TOEKANBAARDVOGEL - Semnornis ramphastinus - Toucan Barbet
 
Toekan Baardvogel

Deze 19 tot 21 cm metende baardvogels waarvan de mannetjes verlengde nekveren hebben komen voor in de Subtropische zone van de Andes in Ecuador. Buiten de broedtijd worden zij in kleine groepjes gezien op de beboste hellingen van het Andesgebergte op hoogten van 2500  tot 3000 meter. Daar houden zij zich op in het struikgewas dicht bij de grond en zijn niet schuw tegenover de mens.

De twee geluiden die ze laten horen zijn zeer apart. De een doet denken aan het gebalk van een ezel zowel in duur als in klank. De kop is omhoog geheven aan de uitgerekte hals, de snavel is wijd geopend en het geroep wordt over grote afstand gehoord. De andere roep is een scherp knappend geluid. Als de gehele groep met het knappende koor begint lijkt het alsof men popcorn laat knappen.

Behalve vruchten eten Toekanbaardvogels ook bloesems, bovendien hebben zij een voorliefde aan kakkerlakken.

Omdat ook deze vogels zeer gevoelig zijn voor vocht en koude, moeten zij een verblijf hebben met een verwarmde binnenvolière.
  

ZWARTE BAARDVOGEL - Capito niger  - Black-spotted Barbet
 
Zwarte Baardvogel

Het leefgebied van deze 16 - 19 cm vogels is Zuid Amerika, nl: het noordwesten tot noordoosten van Brazilië, het oostelijk deel van Peru, noord en west Bolivia, oostelijk Colombia, Guyana, Suriname en westelijk en zuidelijk Venezuela.

De leefgebieden van de verschillende ondersoorten overlappen elkaar en bijgevolg zullen er wel kruisingen tussen de verschillende ondersoorten plaatsvinden.

Het mannetje is feller gekleurd dan het popje. De keel en het voorhoofd zijn donkerrood, de borst en buik lichtgeel. De vleugels, de kop en staart zijn zwart met witte strepen.

Op de foto zien we de pop afgebeeld.

De vogels maken een schor ratelend geluid. Tijdens de balts die het hele jaar plaatsvindt, wordt de kop naar beneden gericht, de luchtzak opgepompt, de staart snel op en neer bewogen en een niet nader te omschrijven geluid geproduceerd.

Ook deze baardvogels broeden in een broedblok. Er worden 2-3 witte eieren gelegd, de broedtijd is 13 - 14 dagen.

Zonder probleem kan nestcontrole uitgevoerd worden, als ze een dag of 10 zijn moeten ze geringd worden met 4,3 mm ringen.

Zoals alle spechtachtige groeien de jongen zeer traag. Op de leeftijd van 10 dagen is er nog geen veer te bekennen. Na 21 dagen gaan pas de ogen open, en na 25 dagen komen de eerste veertjes door. Op een leeftijd van 6 weken vliegen de jongen uit.

De voeding moet na het uitkomen van de eieren extra aangevuld worden met krekels, wasmotten en witte meelwormen. In de derde week worden de krekels vervangen door plusminus 8 middelgrote sprinkhanen per dag. De sprinkhanen worden door de oudervogels gestript van de harde delen en door de snavel gekneed tot een klein pakketje.

Na het uitvliegen worden de sprinkhanen niet meer gepakt en vervangen door extra wasmotten. Opmerkelijk is het feit dat deze baardvogels nooit tegelijk de jongen voeren, zij lossen elkaar af door met de snavel op het blok te tikken.

Met deze baardvogels zijn al diverse broedresultaten bereikt.

 

Bruine baardvogel - Caloramphus fuliginosus - Brown Barbet

Bruine baardvogel - Caloramphus fuliginosus

 

Dubbeltandbaardvogel - Lybius bidentatus - Double-toothed Barbet

Dubbeltandbaardvogel - Lybius bidentatus

 

Geelvlekbaardvogel - Buccanodon duchaillui - Yellow-spotted Barbet

Geelvlekbaardvogel - Buccanodon duchaillui


Geelstuitketellapper - Pogoniulus bilineatus - Yellow-rumped Tinkerbird

Geelstuitketellapper - Pogoniulus bilineatus

 

Geelrugketellapper - Pogoniulus coryphaea - Western Tinkerbird

Geelrugketellapper - Pogoniulus coryphaea

 

Roodvoorhoofdketellapper - Pogoniulus pusillus - Red-fronted Tinkerbird

Roodvoorhoofdketellapper - Pogoniulus pusillus

 

Witoorbaardvogel - Stactolaema leucotis - White-eared Barbet

Witoorbaardvogel - Stactolaema leucotis

 

Geelkopbaardvogel - Stactolaema anchietae - Anchieta's Barbet

Geelkopbaardvogel - Stactolaema anchietae

 

Kuifbaardvogel of druppelvlekbaardvogel - Trachyphonus vaillantii - Crested Barbet

Kuifbaardvogel of druppelvlekbaardvogel - Trachyphonus vaillantii

 

Diadeembaardvogel - Tricholaema diademata - Red-fronted Barbet

Diadeembaardvogel - Tricholaema diademata  

Capitonidae American barbets Amerikaanse baardvogels
Capito auratus Gilded Barbet Gouden baardvogel
Capito auratus amazonicus
Capito auratus aurantiicinctus
Capito auratus auratus
Capito auratus hypochondriacus
Capito auratus insperatus
Capito auratus nitidior
Capito auratus orosae
Capito auratus punctatus
Capito aurovirens Scarlet-crowned Barbet Roodkruinbaardvogel
Capito brunneipectus Cinnamon-breasted Barbet Kaneelborstbaardvogel
Capito dayi Black-girdled Barbet Gordelbaardvogel
Capito fitzpatricki Sira Barbet Sirabaardvogel
Capito hypoleucus White-mantled Barbet Witrugbaardvogel
Capito hypoleucus carrikeri
Capito hypoleucus extinctus
Capito hypoleucus hypoleucus
Capito maculicoronatus Spot-crowned Barbet Roodflankbaardvogel
Capito maculicoronatus maculicoronatus
Capito maculicoronatus rubrilateralis
Capito niger Black-spotted Barbet Zwarte baardvogel
Capito niger amazonicus
Capito niger aurantiicinctus
Capito niger auratus
Capito niger hypochondriacus
Capito niger insperatus
Capito niger niger
Capito niger nitidior
Capito niger orosae
Capito niger punctatus
Capito quinticolor Five-colored Barbet Vijfkleurenbaardvogel
Capito squamatus Orange-fronted Barbet Geschubde baardvogel
Capito wallacei Scarlet-belted Barbet Roodbandbaardvogel
Eubucco bourcierii Red-headed Barbet Roodkopbaardvogel
Eubucco bourcierii aequatorialis
Eubucco bourcierii anomalus
Eubucco bourcierii bourcierii
Eubucco bourcierii occidentalis
Eubucco bourcierii orientalis
Eubucco bourcierii salvini
Eubucco richardsoni Lemon-throated Barbet Citroenkeelbaardvogel
Eubucco richardsoni aurantiicollis
Eubucco richardsoni nigriceps
Eubucco richardsoni purusianus
Eubucco richardsoni richardsoni
Eubucco tucinkae Scarlet-hooded Barbet Carabayabaardvogel
Eubucco versicolor Versicoloured Barbet Bonte baardvogel
Eubucco versicolor glaucogularis
Eubucco versicolor steerii
Eubucco versicolor versicolor
Semnornis frantzii Prong-billed Barbet Tandsnavelbaardvogel 
Semnornis ramphastinus Toucan-barbet Toekanbaardvogel
Semnornis ramphastinus caucae
Semnornis ramphastinus ramphastinus
Megalaimidae Asian barbets Aziatische baardvogels
Calorhamphus fuliginosus Brown Barbet Bruine baardvogel
Calorhamphus fuliginosus detersus
Calorhamphus fuliginosus fuliginosus
Calorhamphus fuliginosus hayii
Calorhamphus fuliginosus tertius
Megalaima armillaris Flame-fronted Barbet Blauwkapbaardvogel
Megalaima armillaris armillaris
Megalaima armillaris baliensis
Megalaima asiatica Blue-throated Barbet Blauwkeelbaardvogel
Megalaima asiatica asiatica
Megalaima asiatica chersonesus
Megalaima asiatica davisoni
Megalaima australis Blue-eared Barbet Blauwoorbaardvogel
Megalaima australis australis
Megalaima australis cyanotis
Megalaima australis duvaucelii
Megalaima australis gigantorhina
Megalaima australis orientalis
Megalaima australis tanamassae
Megalaima chrysopogon Gold-whiskered Barbet Geelwangbaardvogel
Megalaima chrysopogon chrysopogon
Megalaima chrysopogon chrysopsis
Megalaima chrysopogon laeta
Megalaima corvina Brown-throated Barbet Bruinkeelbaardvogel
Megalaima eximia Bornean Barbet Zwartkeelbaardvogel
Megalaima eximia cyanea
Megalaima eximia eximia
Megalaima faiostricta Green-eared Barbet Groenoorbaardvogel
Megalaima faiostricta faiostricta
Megalaima faiostricta praetermissa
Megalaima flavifrons Yellow-fronted Barbet Ceylonese baardvogel
Megalaima franklinii Golden-throated Barbet Goudkeelbaardvogel
Megalaima franklinii auricularis
Megalaima franklinii franklinii
Megalaima franklinii ramsayi
Megalaima haemacephala Coppersmith Barbet Kopersmid
Megalaima haemacephala cebuensis
Megalaima haemacephala celestinoi
Megalaima haemacephala delica
Megalaima haemacephala haemacephala
Megalaima haemacephala homochroa
Megalaima haemacephala indica
Megalaima haemacephala intermedia
Megalaima haemacephala mindanensis
Megalaima haemacephala rosea
Megalaima henricii Yellow-crowned Barbet Geelkapbaardvogel
Megalaima henricii brachyrhyncha
Megalaima henricii henricii
Megalaima incognita Moustached Barbet Groenkapbaardvogel
Megalaima incognita elbeli
Megalaima incognita euroa
Megalaima incognita incognita
Megalaima javensis Black-banded Barbet Javaanse baardvogel
Megalaima lagrandieri Red-vented Barbet Lagrandiers baardvogel
Megalaima lagrandieri lagrandieri
Megalaima lagrandieri rothschildi
Megalaima lineata Lineated Barbet Gestreepte baardvogel
Megalaima lineata hodgsoni
Megalaima lineata lineata
Megalaima monticola Mountain Barbet Bergbaardvogel
Megalaima mystacophanos Red-throated Barbet Harlekijnbaardvogel
Megalaima mystacophanos ampala
Megalaima mystacophanos mystacophanos
Megalaima oorti Black-browed Barbet Zwartbrauwbaardvogel
Megalaima oorti annamensis
Megalaima oorti faber
Megalaima oorti nuchalis
Megalaima oorti oorti
Megalaima oorti sini
Megalaima pulcherrima Golden-naped Barbet Goudnekbaardvogel
Megalaima rafflesii Red-crowned Barbet Regenboogbaardvogel
Megalaima rubricapillus Crimson-throated Barbet Roodkeelbaardvogel
Megalaima rubricapillus malabarica
Megalaima rubricapillus rubricapillus
Megalaima virens Great Barbet Grote baardvogel
Megalaima virens clamator
Megalaima virens magnifica
Megalaima virens marshallorum
Megalaima virens virens
Megalaima viridis White-cheeked Barbet Groene baardvogel
Megalaima zeylanica Brown-headed Barbet Bruinkopbaardvogel
Megalaima zeylanica caniceps
Megalaima zeylanica inornata
Megalaima zeylanica zeylanica
Psilopogon pyrolophus Fire-tufted Barbet Vuurpluimbaardvogel
Lybiidae African barbets Afrikaanse baardvogels
Buccanodon duchaillui Yellow-spotted Barbet Geelvlekbaardvogel
Gymnobucco bonapartei Grey-throated Barbet Grijskeelborstelneus
Gymnobucco bonapartei bonapartei
Gymnobucco bonapartei cinereiceps
Gymnobucco calvus Naked-faced Barbet Kaalkopbaardvogel
Gymnobucco calvus calvus
Gymnobucco calvus congicus
Gymnobucco calvus vernayi
Gymnobucco peli Bristle-nosed Barbet Pels borstelneus
Gymnobucco sladeni Sladen’s Barbet Sladens borstelneus
Lybius bidentatus Double-toothed Barbet Dubbeltandbaardvogel
Lybius bidentatus aequatorialis
Lybius bidentatus bidentatus
Lybius chaplini Chaplin's Barbet Chaplins baardvogel
Lybius dubius Bearded Barbet Zwartbandbaardvogel
Lybius guifsobalito Black-billed Barbet Rood-zwarte baardvogel
Lybius leucocephalus White-headed Barbet Witkopbaardvogel
Lybius leucocephalus adamauae
Lybius leucocephalus albicauda
Lybius leucocephalus leucocephalus
Lybius leucocephalus leucogaster
Lybius leucocephalus lynesi
Lybius leucocephalus senex
Lybius melanopterus Brown-breasted Barbet Bruinborstbaardvogel
Lybius minor Black-backed Barbet Roodbuikbaardvogel
Lybius minor macclounii
Lybius minor minor
Lybius rolleti Black-breasted Barbet Zwartborstbaardvogel
Lybius rubrifacies Red-faced Barbet Roodwangbaardvogel
Lybius torquatus Black-collared Barbet Zwarthalsbaardvogel
Lybius torquatus bocagei
Lybius torquatus congicus
Lybius torquatus irroratus
Lybius torquatus pumilio
Lybius torquatus torquatus
Lybius torquatus vivacens
Lybius torquatus zombae
Lybius undatus Banded Barbet Gebandeerde baardvogel
Lybius undatus leucogenys
Lybius undatus salvadorii
Lybius undatus thiogaster
Lybius undatus undatus
Lybius vieilloti Vieillot's Barbet Rood-gele baardvogel
Lybius vieilloti buchanani
Lybius vieilloti rubescens
Lybius vieilloti vieilloti
Pogoniulus atroflavus Red-rumped Tinkerbird Roodstuitketellapper
Pogoniulus bilineatus Yellow-rumped Tinkerbird Geelstuitketellapper
Pogoniulus bilineatus bilineatus
Pogoniulus bilineatus fischeri
Pogoniulus bilineatus jacksoni
Pogoniulus bilineatus leucolaimus
Pogoniulus bilineatus mfumbiri
Pogoniulus bilineatus poensis
Pogoniulus chrysoconus Yellow-fronted Tinkerbird Geelvoorhoofdketellapper
Pogoniulus chrysoconus chrysoconus
Pogoniulus chrysoconus extoni
Pogoniulus chrysoconus xanthostictus
Pogoniulus coryphaeus Western Green Tinkerbird Geelrugketellapper
Pogoniulus coryphaeus angolensis
Pogoniulus coryphaeus coryphaeus
Pogoniulus coryphaeus hildamariae
Pogoniulus leucomystax Moustached Green Tinkerbird Witsnorketellapper
Pogoniulus pusillus Red-fronted Tinkerbird Roodvoorhoofdketellapper
Pogoniulus pusillus affinis
Pogoniulus pusillus pusillus
Pogoniulus pusillus uropygialis
Pogoniulus scolopaceus Speckled Tinkerbird Gespikkelde ketellapper
Pogoniulus scolopaceus flavisquamatus
Pogoniulus scolopaceus scolopaceus
Pogoniulus scolopaceus stellatus
Pogoniulus simplex Eastern Green Tinkerbird Groene ketellapper
Pogoniulus subsulphureus Yellow-throated Tinkerbird Geelkeelketellapper
Pogoniulus subsulphureus chrysopygus
Pogoniulus subsulphureus flavimentum
Pogoniulus subsulphureus subsulphureus
Stactolaema anchietae Anchieta's Barbet Geelkopbaardvogel
Stactolaema anchietae anchietae
Stactolaema anchietae katangae
Stactolaema anchietae rex
Stactolaema leucotis White-eared Barbet Witoorbaardvogel
Stactolaema leucotis kilimensis
Stactolaema leucotis leucogrammica
Stactolaema leucotis leucotis
Stactolaema olivacea Green Barbet Olijfkleurige baardvogel
Stactolaema olivacea belcheri
Stactolaema olivacea howelli
Stactolaema olivacea olivacea
Stactolaema olivacea rungweensis
Stactolaema olivacea woodwardi
Stactolaema whytii Whyte's Barbet Whyte-baardvogel
Stactolaema whytii angoniensis
Stactolaema whytii buttoni
Stactolaema whytii sowerbyi
Stactolaema whytii stresemanni
Stactolaema whytii terminata
Stactolaema whytii whytii
Trachyphonus darnaudii D'Arnaud's Barbet D'Arnauds baardvogel
Trachyphonus darnaudii boehmi
Trachyphonus darnaudii darnaudii
Trachyphonus darnaudii emini
Trachyphonus darnaudii usambiro
Trachyphonus erythrocephalus Red-and-yellow Barbet Vuurkopbaardvogel
Trachyphonus erythrocephalus erythrocephalus
Trachyphonus erythrocephalus shelleyi
Trachyphonus erythrocephalus versicolor
Trachyphonus margaritatus Yellow-breasted Barbet Geelborstbaardvogel
Trachyphonus margaritatus margaritatus
Trachyphonus margaritatus somalicus
Trachyphonus purpuratus Yellow-billed Barbet Geelsnavelbaardvogel
Trachyphonus purpuratus elgonensis
Trachyphonus purpuratus goffinii
Trachyphonus purpuratus purpuratus
Trachyphonus purpuratus togoensis
Trachyphonus vaillantii Crested Barbet Kuifbaardvogel
Trachyphonus vaillantii suahelicus
Trachyphonus vaillantii vaillantii
Tricholaema diademata Red-fronted Barbet Diadeembaardvogel
Tricholaema diademata diademata
Tricholaema diademata massaica
Tricholaema frontata Miombo Pied Barbet Miombabaardvogel
Tricholaema hirsuta Hairy-breasted Barbet Geelparelbaardvogel
Tricholaema hirsuta angolensis
Tricholaema hirsuta ansorgii
Tricholaema hirsuta flavipunctata
Tricholaema hirsuta hirsuta
Tricholaema lacrymosa Spot-flanked Barbet Rouwbaardvogel
Tricholaema lacrymosa lacrymosa
Tricholaema lacrymosa radcliffei
Tricholaema leucomelas Acacia Pied Barbet Kaapse baardvogel
Tricholaema leucomelas affinis
Tricholaema leucomelas centralis
Tricholaema leucomelas leucomelas
Tricholaema melanocephala Black-throated Barbet Zwartkopbaardvogel
Tricholaema melanocephala blandi
Tricholaema melanocephala flavibuccalis
Tricholaema melanocephala melanocephala
Tricholaema melanocephala stigmatothorax
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com